BIULETYN INFORMACYJNY
LUBELSKIEGO ODZIAŁU TERENOWEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW

Nr 5/2004 (41) Lublin, wrzesień 2004

 

Koleżanki i koledzy

 

Zapraszam do lektury powakacyjnego numeru biuletynu OT PZK w Lublinie. Znajdziemy w nim wiele ciekawych relacji z pracy na pasmach naszych OM.

W sierpniu ukazało się Rozporządzenia Ministra Infrastruktury - w sprawie rodzajów pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1775). Rozporządzenie określa zasady wydawania zezwoleń na pracę stacji amatorskiej.

Jedną z nowości jest przyznanie krótkofalowcom z zezwoleniem II kategorii możliwości pracy w pasmach krótkofalowych 80m i 10m. Myślę, że jest to dobra decyzja - daje ona nowe możliwości pracy i przyczyni się do wzrostu aktywności w paśmie 3.5MHz i 28 MHz. Może to przyczynić do wzrostu liczby członków PZK.

W biuletynie znajdziemy również wyjaśnienie niektórych zapisów Rozporządzenia MINISTRA oraz band plan pasma 80m.

 

VY 73, Tadeusz SP8DIP

 

 

Informacja ZG PZK

Prezydium ZG PZK poprosiło o wyjaśnienie niektórych zapisów Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 lipca 2004 r. - w sprawie rodzajów pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1775), które weszło w życie 14 sierpnia 2004. Odpowiedzi udzielił Marek Ambroziak z URTiP w Warszawie. Szczegóły są podane poniżej.

W dniu 30 lipca opublikowane zostało rozporządzenie MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 lipca 2004 r. - w sprawie rodzajów pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1775). Zatem, Rozporządzenie weszło w życie 14 sierpnia 2004.

Zgodnie ustawą z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późniejszymi zmianami) pozwolenia radiowe wydawane są na czas określony, zatem w rozporządzeniu w sprawie rodzajów pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, w § 3 ustala się rodzaje pozwoleń kat 1-5, w § 4-9 określone są wymagania niezbędne do uzyskania danego pozwolenia, a w § 10 okresy ważności dla danej kategorii pozwolenia.

W § 3 ust 2 pozwolenie kategorii 2 - uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 Watów w następujących zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, 3500 - 3800 kHz i powyżej 28 MHz.

Nowością jest rozszerzenie uprawnień dla osób posiadających pozwolenie kat. 2. Osoby posiadające pozwolenie (zezwolenie) kat. 2 bez wpisanych zakresów częstotliwości (w latach 80-tych w zezwoleniach wpisywane były zakresy) mogą od 14 sierpnia 2004 r pracować w zakresach określonych w § 3 ust 2) rozporządzenia.

Status pozwoleń (zezwoleń) radioamatorskich wydanych wcześniej ustawodawca określa jasno w § 12.

Ust. 2. mówi, że - "Zezwolenia i pozwolenia upoważniające do używania urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydane na czas określony zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane."

Zgodnie z powyższym oczywistym jest fakt, że wydane wcześniej zezwolenia i pozwolenia są ważne z zachowaniem warunków w nich zawartych (określona moc wyjściowa i okres ważności). Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny posiadacz pozwolenia o którym mowa powyżej (np. zmiana mocy w pozwoleniu kat 2 z 15 W na 50 W) jest zainteresowany wymianą, może wystąpić do URTiP z wnioskiem o zmianę pozwolenia (opłata skarbowa za zmianę pozwolenia 5+38 zł).

Ust. 1. mówi, że - "W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia zezwolenia upoważniające do używania urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydane na czas nieokreślony przed dniem 1 stycznia 2001 r. wymienia się na odpowiednie pozwolenia określone w rozporządzeniu."

Zgodnie z powyższym zezwolenia wydane na czas nieokreślony będą wymieniane na życzenie zainteresowanego, na odpowiednie pozwolenia określone w rozporządzeniu. Wymiana pozwolenia nie podlega opłacie skarbowej.

Po 13 sierpnia 2005r (czyli po 12 miesiącach od wejścia w życie rozporządzenia) zezwolenia nie będą wymieniane, jak również za względu na wygaśnięcie z mocy prawa telekomunikacyjnego, nie będą upoważniać do używania radiostacji amatorskich.

Bardzo dziękujemy Markowi Ambroziakowi SP5IYI, za tak szczegółówe wyjaśnienia. Ewentualne dalsze pytania w sprawach Rozporządzenia prosimy kierować wprost do Prezydium ZG PZK na adres sp3iq@pzk.org.pl. Pytania takie w sposób zbiorczy ponownie skierujemy do URTiP i po uzyskaniu odpowiedzi opublikujemy na łamach www.pzk.org.pl

Pozdrawiam, Bogdan Machowiak sp3iq

sekretarz generalny PZK.

 

 

Coś o kartach QSL.

Po wakacyjnej przerwie po raz enty chcę przypomnieć parę oczywistych prawd dotyczących wymiany kart QSL. Czynię to ze względu na fakt, że - jak dobrze pójdzie - po wakacjach przybędzie kilku Kolegów z kat. II pracujących na KF. Z tym z reguły wiąże się wymiana kart w stopniu daleko większym niż przy pracy na UKF. Ale zanim do tego przejdę - parę uwag o sławetnym akcie prawnym, który w założeniu miał ucieszyć wielu "dwójkowiczów", a narobił dużo zamieszania. Wszystko przez nieszczęsny paragraf 12, dotyczący przepisów przejściowych. Sprawa prawie banalna, została po różnych rozważaniach poddana takim analizom, jakby chodziło o wersety Pisma Świętego. No i w oficjalnej interpretacji okazało się, że "jak ktoś ma, to nie może, a jak nie ma - to może". Zupełnie odwrotnie niż w życiu. Pozostaje mieć cichą nadzieję, że w końcu wiadomy Urząd dostanie wszystkie niezbędne programy i wszyscy chętni wyjdą na KF w eter.

Teraz do rzeczy.

 1. Proszę sprawdzić wymiary swoich kart i - jeśli są większe - przyciąć do 9 x 14 cm.
 2. Znaki QSL-Managerów umieszczać w pobliżu znaku stacji, do której karta jest wysyłana. Jeśli to niemożliwe - koniecznie na tej samej stronie. Jest to niezbędne przy segregowaniu kart do wysyłki - przy "stosiku" sięgającym kilkunastu tysięcy sztuk /a tyle zawiera paka wysyłana do CB QSL/ nie ma czasu na oglądanie wszystkich kart z obydwu stron. Jeśli karty są jednostronne, a druga strona jest czysta - tam też proszę o umieszczenie obydwu znaków.
 3. Przy wysyłce segregować krajami, a do W, VK, VE no i oczywiście SP - również okręgami. Na kartach do SP proszę umieszczać - o ile jest znany - numer oddziału korespondenta.
 4. No i dobrze byłoby pamiętać, że Ukraina, Białoruś czy Kazachstan to już niepodległe kraje - ZSRR rozpadł się z dziesięć lat temu. Natomiast w ostatnim, czasie powstało biuro w UA2 - dawny obwód kaliningradzki.
 5. Przy ręcznym wypisywaniu dbać o to, aby U nie myliło się z V czy K, H z M, i z J. I żeby pismo było w miarę staranne - w końcu karta to nasza wizytówka!
 6. Zadbać o to, żeby na kartach QSL były aktualne dane, zwłaszcza dotyczące wypadów w teren. Zdarza się, że jakaś stacja jedzie w miejsce atrakcyjne ze względu na powiat czy lokator, a łączności potwierdza kartami ze stałego QTH bez naniesionych zmian. To samo dotyczy stacji okolicznościowych - bez słowa komentarza, z jakiej okazji była praca. Przy obecnej dostępności drukarek żaden problem wykonać nalepkę.
 7. Starannie pakować karty wysyłane do mnie pocztą.
 8. Prawidłowy adres do mnie to
 9. Henryk Żurański

  ul. Pogodna 34/76

  /skr. pocztowa 44/

  20-337 LUBLIN 61

  Tyle i tylko tyle, oczywiście ze swoim adresem zwrotnym. Bez żadnych dodatków typu Oddziałowe Biuro QSL, Zarząd itp. Pod podanym adresem jest prywatne mieszkanie, a nie żadna instytucja i poczta może inaczej adresowane przesyłki zwracać. Proszę nie używać w adresie znaków krótkofalarskich - SP8DHJ dla personelu pocztowego nie mówi nic.

 10. Zbyteczne jest wysyłanie kart przesyłkami priorytetowymi - czas wysyłki kart jest na tyle długi /średnio raz na miesiąc/, że nic to nie daje, a powoduje tylko dodatkowe koszty.
 11. Natomiast tradycyjnie proszę o szybką odpowiedź na karty QSL od nasłuchowców. W większości są to bardzo młodzi ludzie i czas biegnie dla Nich inaczej niż dla doświadczonych nadawców. A i karty sprawiają większą uciechę. Jeśli nas stać i na karcie jest podany adres - wyślijmy w liście.

Pozdrawiam, Henryk SP8DHJ 

 

Aktualny podział pasma KF 3,5MHZ
I Regionu IARU
przyjęty przez konferencje generalną w 1966r. uzupełniony o szerokości emitowanego pasma w 2002r

Zakres częstotliwości w kHz

Szerokość pasma
w Hz

Typ emisji

3500-3510

200

Łączności międzykontynentalne DX CW

3500-3560

200

CW, segment CW zalecany dla zawodów

3560-3580

200

CW

3580-3590

500

Emisje cyfrowe, CW

3590-3600

500

Emisje cyfrowe (zalecany Packet Radio), CW

3600-3620

2700

Fonia, emisje cyfrowe, CW

3600-3650

2700

Fonia, segment zalecany dla zawodów, CW

3650-3700

2700

Fonia, CW

3700-3800

2700

Fonia, segment zalecany dla zawodów, CW

3730-3750

2700

SSTV, FAX, fonia, CW

3775-3800

2700

łączności międzykontynentalne fonią DX

Dodatkowe informacje.

Wyrażenie "emisje cyfrowe" oznaczają zalecane obszary aktywności dla operatorów Packet Radio.

Gdy w danym przedziale częstotliwości podano kilka rodzajów emisji, pierwszeństwo ma pierwszy rodzaj.

Należy stosować zasadę pracy bez wzajemnych zakłóceń - stosując odpowiedni odstęp (NIB- Non-interference Basis)

Emisje podane w nawiasach (...) zaznaczają zalecane obszary aktywności.

Określenie "emisje cyfrowe" (DIGIMODE) obejmują wszystkie rodzaje tej postaci transmisji (RTTY, Packet Radio itp.).

Określenie "fonia" obejmuje wszystkie rodzaje tej transmisji.

Na pasmach KF praca emisją SSB poniżej 10MHz odbywa się na dolnej wstędze (LSB), powyżej 10MHz - na górnej wstędze (USB).

Podane w band planie częstotliwości należy rozumieć jako "częstotliwości nadawania" (zajmowane przez emitowane pasmo), a nie częstotliwości wytłumionej fali nośnej.

Opracowano na podstawie "Świat Radio" 7/2004

Adolf SP8CGS

PS. Zainteresowanych podziałem całego pasma KF odsyłam do w/w numeru "Świata Radio"

 

 

Janów Lubelski 2004

W dniach 25/27 czerwca 2004r. W Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim odbyły się VII Otwarte Ogólnopolskie Zawody Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Wieloboju Łączności oraz Otwarte Mistrzostwa Polski w Szybkiej telegrafii. Organizatorem imprezy był: Zarząd Główny LOK w Warszawie, a wykonawcą Lubelski Zarząd LOK.

W Wieloboju Łączności w klasyfikacji zespołowej miejsca zajęły zespoły:

 1. Łódź
 2. Grudziądz
 3. Bydgoszcz
 4. Warszawa
 5. Olsztyn
 6. Lublin
 7. Kraków

W Szybkiej Telegrafii z woj. Lubelskiego w poszczególnych kategoriach miejsca zajęli:

Węgorek Mariusz - senior - I miejsce,

Łukasz Jaremek SQ8GHY - senior - VI miejsce,

Kluz Marek SP8TDX - old timer - I miejsce,

Waleniak Stanisław SP8IOD - old timer - II miejsce.

W klasyfikacji zespołowej zespół z Lublina zajął trzecie miejsce.

 

 

Moja aktywność pod okolicznościowym znakiem HF60AK

Od 1995 roku związany jestem z małą wsią Osuchy , która leży na terenie gminy Łukowa , powiat Biłgoraj naszego województwa. W Osuchach znajduje się największy w kraju cmentarz partyzancki, z czasów II wojny światowej. Spoczywają na nim polegli w boju żołnierze Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.

W dniach od 15 do 27 czerwca 1944 roku walczyli oni z niemieckimi siłami : trzech dywizji piechoty , lotnictwem , dywizją kozacką , brygadą kawalerii kałmuckiej , pociągami pancernymi, artylerią i innymi jednostkami, liczącymi łącznie 30 tysięcy żołnierzy. Była to przeciw partyzancka operacja Wermachtu o kryptonimie "Sturmwind II". Objęła ona teren Puszczy Solskiej , na którym koncentrowały się, w ramach akcji "Burza", oddziały AK i BCh. W okrążeniu znalazły się także oddziały zgrupowania partyzantów sowieckich , które przedarły się z terenów Lasów Lipskich i Janowskich oraz partyzanci AL. Zgrupowanie AK-BCh , pod dowództwem majora Edwarda Markiewicza pseudonim "Kalina" , liczyło około1050 żołnierzy , zgrupowanie partyzantów sowieckich ,pod dowództwem pułkownika Prokopiuka , liczyło około 2000 żołnierzy a zgrupowanie oddziałów Armii Ludowej , pod dowództwem Ignacego Borkowskiego "Wicka" , liczyło 500 żołnierzy. Niestety zgrupowania te nie współpracowały ze sobą . Wynik tej walki był tragiczny dla żołnierzy AK-BCh. W czasie decydującego szturmu , 24 i 25 czerwca 1944 , pod Osuchami zginęło około 300 żołnierzy AK i BCh.

W 60-tą rocznicę tych wydarzeń postanowiłem uczcić pamięć poległych Bohaterów , pracując z terenu Muzeum AK-BCh w Osuchach na radiostacji , pod okolicznościowym znakiem HF 60 AK. Znak ten otrzymałem dzięki panu Dyrektorowi Lubelskiego Oddziału Okręgowego URTiP. Wójt gminy Łukowa wyraził zgodę na pracę radiostacji a pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowej sfinansowała druk kart qsl. Rocznicowe obchody bitwy miały się odbyć w niedzielę dnia 27 czerwca.

Do Muzeum AK-BCh w Osuchach przyjechałem z żoną Małgorzatą wieczorem w piątek 25 czerwca. Rano w sobotę przystąpiliśmy do rozwieszenia na skraju zagajnika sosnowego anteny w3dzz, poczym niezwłocznie podłączyłem radio i o dziwo dało się od ręki zestroić nadajnik. Antenę zrobiłem kilka dni wcześniej i nie miałem czasu na próby . Około godziny 10 utc podałem wywołanie w paśmie 7 MHz. Pierwsza odpowiedziała stacja UY5MA. Raport był bardzo dobry - antena pracowała dobrze pomimo niskiego zawieszenia - tylko 3,5 metra na ziemią. Zaczął się "ruch" więc pracowałem do 11.30 bez przerwy na 7-ce. Około południa zjawiła się brygada przygotowująca teren na przyjęcie gości , musiałem opuścić zajęty stolik w małej salce muzeum , gdyż salkę wypełniły eksponaty broni z czasów drugiej wojny światowej , przywiezione z Biłgoraja przez grupę młodych pracowników tamtejszego muzeum .W czasie uroczystości , mieli oni wykonać inscenizację walki partyzantów z Niemcami. Przeniosłem moje stanowisko do dużej sali , gdzie trwały prace przy ekspozycji , pomagała w nich moja żona . Łączności , tym razem na 3,5 MHz , prowadziłem od około 17 do 21.30 utc. W nocy trudno było odpocząć, gdyż muzeum wypełniło się tłumem pracujących ludzi. Pobudka w niedzielny ranek około 6 godziny , po posiłku rozstawiliśmy z żoną przygotowany namiot (2x2x2 metry) i nakryliśmy go siatką maskującą , aby dostosować jego wygląd do znajdującego się opodal obozowiska "partyzantów". Namiot stanął przy zagajniku na zapleczu muzeum , blisko fidera anteny. Po ustawieniu w namiocie stołu i podłączeniu sieci zasilającej , zainstalowałem radiostację . Na zewnętrznej ścianie namiotu zawiesiłem przygotowany w domu duży szyld ze znakiem radiostacji HF 60 AK. Zacząłem nawiązywanie łączności na 7-ce około godziny 7.15 utc.

Na teren muzeum przybywało coraz więcej gości , zgromadziło się około 2 tysiące osób. Pracując emisją ssb donośnym głosem i słuchając na maksimum mocy głośnika wzbudzałem duże zainteresowanie publiczności.

Wśród odwiedzających moje stanowisko pojawił się dziennikarz Tygodnika Zamojskiego ,który zamieścił krótką notatkę o mojej pracy na radiostacji w numerze z 30 czerwca ,w artykule "Niemcy we wsi" . Do końca uroczystości przeprowadziłem 156 łączności głównie na 7-ce. Po zakończeniu uroczystości otrzymałem podziękowanie od Wójta Gminy Łukowa .

Po tygodniu ponownie przyjechaliśmy do Osuch , tym razem z całą rodzinką , na dłużej , bo na czas mojego urlopu. Wydane zezwolenie pozwoliło mi pracować aktywnie na pasmach do 31 lipca pod znakiem HF 60 AK. Na topie masztu flagowego postawiliśmy antenę 3x5/8 na 2 metry . Dzięki niej nawiązałem wiele łączności poprzez przemienniki .

Podsumowując, w czasie od 26 czerwca do 31 lipca przeprowadziłem blisko 500 łączności na pasmach kf-u i na ukf-ie. Obecnie przygotowuję karty qsl do wysłania korespondentom .

73! Andrzej SP8MMW Lublin 2.09.2004

Operatorzy stacji HF 60 AK : Andrzej i Alex

 

 

Spotkanie nad J. Krasne 13 czerwca 2004

W czerwcowy weekend 12-13 czerwca odbyło tradycyjne się spotkanie członków i sympatyków naszego OT nad jeziorem Krasnym. Pogoda i frekwencja dopisała.

Nad spotkanie przybyli: Tadeusz SP8DIP i córka Zuzia SQ8LUZ, Łukasz SQ8GHY, Stanisław SP8IOD, Janusz SP8IAU, Renata SQ8LUR, Robert SQ8LUL i córka Eunika, Piotr SQ8JCP z żoną i córkami, Krzysztof SP8GSC, Andrzej SQ8IN, Jacek SQ8GKU, Marek SQ8ISI, Jurek SQ8ISF, Henryk SP8DHJ, Stanisław SP8LLB, Marek SP8WQX, Tomek SP8NCG, Mariusz SP8PN, Marek SQ8LUT, Aneta SQ8DSA, Wojtek SQ8VJ.

W jednym z domków zainstalowano stację na KF i UKF. Były kiełbaski z rusztu i pieczone nad ogniskiem a także pieczone w ognisku kartofelki. Przy ognisku bawiliśmy się do późnych godzin nocnych. Zapraszamy na następne spotkanie za rok!

Dużo nas było - na zdjęciu od lewej Renata SQ8LUR z córką, Marek SQ8LUT ( z tyłu prawie niewidoczny SP8GSC), Tadeusz SP8DIP, Łukasz SQ8GHY, Andrzej SQ8IN, Jacek SQ8GKU

 

ZMARŁ SP8BXQ

Po długiej , ciężkiej i nieuleczalnej chorobie zmarł w wieku 61 lat Kol.Roman Sirko SP8BXQ. Krótkofalarskie zezwolenie posiadał od ok. 40 lat. Należał do Klubów Łączności LOK w Hrubieszowie i Werbkowicach (SP8KIT) oraz w Zamościu (SP8KEA). Był członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców. Pełnił również funkcję operatora odpowiedzialnego radiostacji klubowej SP8KIT. Zawsze chętnie uczestniczył w spotkaniach i zebraniach. Krótkofalarstwo było dla Niego atrakcyjną formą aktywnego wypoczynku po ciężkiej pracy rolnika. Prawie całe życie działał na urządzeniach "produkcji" zamojskich konstruktorów. Efektem były duże ilości atrakcyjnych kart QSL za QSO głównie na 14 MHz . Gdy "dorobił" się fabrycznego TRX-a i dobrych anten przytrafiła się złośliwość losu w postaci choroby . Został pochowany na cmentarzu w rodzinnym Miączynie w powiecie zamojskim. Będzie Go nam brakować ...

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

 

SQ8LUB SILENT KEY

...Podobno dobrzy ludzie odchodzą bardzo szybko, ale dlaczego aż tak szybko. Pamiętamy Tomka jako uśmiechniętego faceta rozmawiającego z nami o naszej pasji, o tym co było dla nas odskocznią od dnia codziennego, naszym małym światem. Dziś już bez Tomka, pozostały wspomnienia niedokończone rozmowy i żal że to już...

Pozostaje jeszcze nasza pamięć, nasze serca gdzie na pewno żyć będzie dalej.

Wielu spośród nas już odeszło, naszą rolą jest to abyśmy pamiętali o przyjaciołach i kolegach, aby za naszą sprawą nie zginęło krótkofalarstwo w powodzi innych łatwiejszych mediów.

Wszyscy znaliśmy Tomka wiemy jaki był, zachowajmy Go w Pamięci uśmiechniętego i pełnego pasji.

73 TOMKU, DO USŁYSZENIA PO DRUGIEJ STRONIE 'TĘCZY'

Koledzy

Tomek miał 27lat, zginą śmiercią tragiczną 07 lipca 2004 roku.

 

 

 

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Komunikaty OT PZK w Lublinie nadawane są na przemienniku lubelskim 145.675MHz w czwartki o godz.20.

Zapraszamy członków i sympatyków OT PZK na spotkanie w niedzielę 12 września o godz. 12.00 przed klub "HADES" ul. Peowiaków w Lublinie (Z uwagi na remont kawiarni - spotkanie odbędzie się na wolnym powietrzu)

 

 

 1. Sprzedam " DIGITAL 941", tel.084-6821054
 2. Sprzedam w fabrycznym opakowaniu "FILTR PP9-A2-2R" + 3 piloty , tel.609-858027
 3. Stefan 9J2SZ poszukuje lamp 813 (GU-13). Tadeusz SP8DIP, tel.0-81 7433134
 4. Sprzedam TRX Kenwood TS450S/AT. Pasma 1,8-29MHz (rozblokowany TX), moc -100W, wbudowana automatyczna skrzynka antenowa. Cena 2600zł. Tadeusz SP8DIP, tel. (0-81) 743 31 34.

 

 

Pismo do użytku wewnątrz organizacyjnego, egzemplarz bezpłatny.

Przedruk artykułów tylko za zgodą Autorów lub Redakcji.

Wszelkie uwagi, propozycję, ogłoszenia prosimy kierować na adres:
Tadeusz Pawłasek SP8DIP, skr. poczt. 3, 20-245 Lublin 25,
tel. domowy 7433134, tel. do pracy 4451206, e-mail:
sp8dip@wp.pl lub T.Pawlasek@lubzel.com.pl