BIULETYN INFORMACYJNY
LUBELSKIEGO ODZIAŁU TERENOWEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW

Nr 7/2004 (43) Lublin, grudzień 2004

 

Koleżanki i koledzy

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, nadchodzi Nowy 2005 Rok.

W roku tym obchodzimy jubileusz 75 lecia Polskiego Związku Krótkofalowców. Jest to szczególny Rok, w którym my krótkofalowcy aktywnie uczestnicząc na falach eteru pod okolicznościowym znakiem obchodzimy 75 lat istnienia krótkofalarstwa w Polsce. Jest to rok rozpoczęcia nowego jakościowo działalności Oddziału pod nowym Statutem Polskiego Związku Krótkofalowców i mam taką nadzieję z siedzibą Oddziału. Jest to Rok, w którym rozszerza się nasza możliwość radiokomunikacyjna. Pasmo 40 - to metrowe zyska 100 kHz, a nowe techniki łączności zagoszczą wśród wielu z Nas.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2005 Roku życzę wszystkim dużo radości z dnia codziennego, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.

Życzę wszystkim, pomyślności w życiu osobistym a także w pracy zawodowej.

Życzę wszystkim przebywającym poza Ojczyzną spełniającym misje dla innych Narodów, by jak najszybciej powrócili do Ojczyzny po spełnieniu swojego obowiązku dla chwały Polski.

Życzę spełnienia wszystkich marzeń, szczególnie tych najskrytszych, które mają w większości ludzie zajmujący się naszym hobby.

Życzę uzyskania najlepszych wyników w zawodach krótkofalarskich, osiągnięć choćby tych najmniejszych dających satysfakcję osobistą i uznanie wśród najbliższych.

 • Prezes OT PZK

  Krzysztof Jarecki SP8GNF

 • WIADOMOŚCI OT PZK W LUBLINIE

  1.  
  2. Termin opłacania składek za I półrocze mija 15 stycznia 2005 dlatego prosimy , aby kwoty wpłat dotarły na nasze konto do 10 stycznia.
 • Zarząd Główny PZK przyjął wysokość składki na rok 2005:

  - Zwyczajny ulgowa do 19 roku życia 50,00zł

  - Zwyczajny od 20 do 70 roku życia 70,00zł

  - Zwyczajny ulgowa powyżej 71 roku życia 50,00zł

  - Nadzwyczajni 12,00zł

  - Wpisowa 10,00zł

  - Wspomagający 6,00zł

  Składka OT w Lublinie za 2005r. 20,00zł
  Wpisowe do OT w Lublinie 10,00zł

 • Prosimy o wpłaty na konto:


  Oddział Terenowy PZK w Lublinie

  PKO BP SA II O/Lublin

  57 1020 3150 0000 3902 0003 0338

   

  Relacja delegata na Zjazd Krzysztofa Jareckiego SP8GNF - mandat nr 48

  z Nadzwyczajnego Zjazdu PZK oraz posiedzenia Zarządu Głównego PZK

  20 -go listopada 2004 roku spotkaliśmy się wraz z kolegą Henrykiem Żurańskim SP8DHJ oraz Stanisławem Gąsiorem SP8LLB w Warszawie w Południowo-praskim Centrum Promocji Kultury przy ul. Grochowskiej 274 na Nadzwyczajnym Zjeździe Polskiego Związku Krótkofalowców.

  Miejsce to jest o tyle istotne, że zorganizował ten zjazd kol. Wiesiek SQ5ABG i ze słów na wprowadzenie do zjazdu Prezesa PZK Piotra SP2JMR wynikać może, że pod tym adresem może istnieć w niedalekiej przyszłości siedziba Prezydium Zarządu Głównego PZK (tak przynajmniej ja to zrozumiałem).

  Zjazd i posiedzenie ZG PZK były ze sobą wzajemnie powiązane.

  Zaczęło się od posiedzenia ZG PZK. By usankcjonować możliwość odbycia Nadzwyczajnego Zjazdu PZK, zgodnie ze Statutem tzw. kołobrzeskim należało zwołać Zarząd Główny PZK a jak wiemy wcześniej nie było takiego posiedzenia, by Zarząd podjął formalną uchwałę zwołującą Zjazd Nadzwyczajny.

  W głosowaniu nad uchwałą przyjęto termin nadzwyczajnego zjazdu na godzinę 12.00 tego samego dnia.

  Występujące opóźnienie w rozpoczęciu obrad Zarządu i Zjazdu wynikało z paskudnych warunków pogodowych, nagłej zimy. Tak więc, na sali było obecnych 50 delegatów, co stanowiło 67,6% wszystkich delegatów przy regulaminowym minimum obecności 66,6%. To taki dreszczyk emocji myślę, że przede wszystkim dla obecnego Prezydium ZG.

  Jak pamiętamy, geneza spotkania naszego wynikała z odrzucenia wniosku PZK o zarejestrowanie tejże organizacji w KRS zgodnie z nowym Statutem związku uchwalonym w Rynii, co też było przypomniane wszystkim obecnym na sali. Na tym spotkaniu kilkakrotnie Maciej SP9DQY - Przewodniczący GKR PZK zabierał kilkakrotnie głos, o czym może później. W każdym razie dla wszystkich istotne było, że koniecznym było przeprowadzenie zjazdu nadzwyczajnego, po to, by można było dalej kontynuować próbę zarejestrowania PZK w KRS. Prezes PZK Piotr SP2JMR tylko w pewnym momencie wspomniał o secesji jednego z oddziałów warszawskich PZK i powołaniu Mazowieckiego Stowarzyszenia Krótkofalowców (MSK); niezależnego od PZK. Kto pod tym się kryje z imienia (nazwiska) i znaku? Niewiadomo. W tym momencie przypomniałem sobie pewne wydarzenie ze zjazdu z Rynii. Kiedy to koledzy warszawscy próbowali doprowadzić rozpatrzenia przez zjazd możliwości skonstruowania innej formy PZK - związku niezależnych stowarzyszeń? Jak pamiętamy, ci którzy tam byli, w głosowaniu odrzucono możliwość głosowania nad taką formą krótkofalarstwa bez dokładniejszego poznania niuansów takiej formy funkcjonowania PZK i skracając ten wywód odłożono to do następnego Zjazdu za 4 lata. Czy przypadkiem kłopoty aktualne PZK nie są z tym faktem związane? Główny współautor nowelizacji Statutu PZK kol. Darek SP2HQY przedstawiając zarówno procedury, jakie realizowano w czasie rejestrowania Statutu w KRS oraz swoje uwagi stwierdził, że zasadnicze zapisy statutu "ryńskiego" jak i "kołobrzeskiego" wcześniej zarejestrowane przez KRS są zasadniczo niezmienione. Natomiast kwestie, przedstawione w trybie nadzoru przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, które były przyczyną zwołania zjazdu są jedynie prawniczą interpretacją mającą podtekst pewnej złośliwości czy też niechęci do PZK jako takiej. Myśl, która przyświecała nam delegatom była taka. Pójść na ustępstwa, bo z "koniem" nie ma co się kopać.

  Teraz kilka słów o istotnych zmianach w statucie.

  Zmiany, które zostały wprowadzone wykluczają formę głosowania korespondencyjnego, jaką było głosowanie elektroniczne a także to, że uchwały Zarządu Głównego PZK muszą być podjęte większością głosów, co najmniej połowy członków Zarządu, w trakcie posiedzeń Zarządu Głównego PZK.

  To samo dotyczyć będzie posiedzeń Głównej Komisji Rewizyjnej PZK, zarządów oddziałów terenowych PZK oraz komisji rewizyjnych tychże oddziałów.

  Posiedzenia Zarządu Oddziału Terenowego PZK zwoływane są przez Prezesa tegoż Oddziału w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

  Zjazd wymagane i oczekiwane poprawki zatwierdził w głosowaniu jawnym, badajże przy trzech głosach wstrzymujących się.

  Posiedzenie Zarządu Głównego PZK ciąg dalszy.

  Posiedzenie miało swój porządek obrad i nie jest moim celem przedstawianie jak gdyby protokołu obrad, dlatego przedstawię niektóre ciekawsze moim zdaniem fragmenty.

  Kolega Aleksander SP2UKA - skarbnik PZK przedstawił plan rozdziału środków na 2005 rok i jednocześnie przedstawił propozycje składek członkowskich, które zostały później przyjęte w głosowaniu.

 • ZG PZK uchwalił składkę na rok 2005 w wysokości:

  - Zwyczajny ulgowa do 19 roku życia 50,00zł

  - Zwyczajny od 20 do 70 roku życia 70,00zł

  - Zwyczajny ulgowa powyżej 71 roku życia 50,00zł

  - Nadzwyczajni 12,00zł

  - Wpisowa 10,00zł

  - Wspomagający 6,00zł

 • Ważna informacja!

  Uchwalając wysokości składek ustalono, że dokonywanie wpłat za I półrocze lub za cały rok należy zakończyć do 15 stycznia, natomiast za II półrocze do 15 lipca. Jest to termin dla OT PZK, tak więc członkowie PZK winni wpłacić odpowiednio wcześniej (14 dni).

  Ponadto, projekty regulaminów wewnętrznych PZK, (nie były przedmiotem oceny, dyskusji a następnie przyjęcia przez ZG PZK), w tym projekt regulaminu składkowego zakłada opłacanie składek członkowskich wyłącznie na konto OT PZK lub bezpośrednio u Skarbnika OT. Wymienione terminy są to terminy dla OT PZK, tak więc członkowie PZK winni wpłacić odpowiednio wcześniej (14 dni). Projekt wprowadza również rozdział o prolongacie w opłacaniu składek członkowskich.

  SP2UKA przedstawił obecnym propozycje zakładania konta elektronicznego np. w Nordea. Koncepcja przedstawionej oferty banku Nordea jest taka, by do jednego konta ZG PZK, którego koszt miesięcznego utrzymania wynosiłby 10 zł było 20 podkont. Podkonta byłby przydzielone dla oddziałów terenowych i byłyby bezpłatne. Operacje oddziałowe wykonywane przez Skarbnika oddziału, który posiadałby kartę Visa Elektron. Wydaje się, że jest to przyszłość i naszego oddziału również, ale jak to w życiu jest zgłoszono zastrzeżenia do tego, że należy przedstawić pełniejszą ofertę, innych banków również. I tak sprawę odłożono na później.

  Przedstawiono problem wynikający z funkcjonowania okręgowych biur QSL. Dotychczasowy system jest oczywiście sprawdzony, lecz zachodzi potrzeba zatrudnienia w CB QSL 3-4 pracowników na zlecenie.

  Wystąpienie Bogdana SP3IQ Sekretarza Generalnego PZK dla mnie było oczekiwane z pewnym "dreszczykiem emocji" zwłaszcza w kontekście naszych, oddziałowych perturbacji z opłatami na II półrocze.

  Kolega Bogdan na wstępie (powiedzmy, że to było na początku, bo dotyczyło i naszych spraw), powiedział mniej więcej tak: "Obejmując obowiązki sekretarza generalnego PZK byłem przygotowany teoretycznie, natomiast półroczny okres sprawowania tej funkcji teorię zweryfikował". Dalsze wystąpienie sprowadzało się do wyjaśnień, jakie to trudności występują przy próbie prowadzenia ścisłej ewidencji członków PZK na podstawie opłaconych składek członkowskich. W późniejszym czasie rozmawiając ze mną Bogdan zarówno przyznał rację oddziałowi lubelskiemu, co jest potwierdzone przez zweryfikowanie listy członków PZK opublikowanej przed zjazdem, ale jednocześnie stwierdził, że z list składek i dowodów wpłat wynikały niejednoznaczne informacje o składkach z OT 20.

  Reasumując wystąpienie SP3IQ aby w przyszłości uniknąć nieporozumień należy przestrzegać następujących ustaleń:

  1.  
  2. listy składek wysyłać e-mailem;
  3.  
  4. nie wysyłać ich faksem;
  5.  
  6. dołączać (rozumiem przez to że wysyłać) kserokopie dowodów wpłat.

  Oczywiście, przy zachowaniu terminów wcześniej wymienionych: 15 styczeń, 15 lipiec.

  Kolejnym punktem było rozpatrywanie wniosków o przyznanie odznak honorowych PZK a także złotych honorowych odznak(ZOH) PZK. Dla nas był to szczególna chwila bo wśród kandydatów na złotą honorową odznakę był Jurek Miśkiewicz SP8TK. Po rocznym oczekiwaniu (wniosek wysłano 23 listopada 2003 roku), wreszcie doczekaliśmy się by ten wniosek został rozpatrzony. Stała się rzecz nieoczekiwana. Tak jak na innych kandydatów przedstawiciele oddziałów przedstawiali zebranym sylwetki wyliczając liczne zasługi, tak o Jurku sam Prezes SP2JMR wymienił jego zasługi, kiedy Jurek był Sekretarzem Generalnym PZK. Zaznaczam, że nie było to ze mną uzgadniane, ani też wyreżyserowane.

  Ostatnią sprawę, którą chcę przedstawić, która wzbudziła prawdziwy rozdźwięk na sali było głosowanie nad wydawaniem Krótkofalowca Polskiego, jako wkładki do QTC.

  Wśród wypowiedzi dominował ton, że QTC jest edytorsko i merytorycznie na niskim poziomie. Wiadomo, że chodzi tutaj również o pewną niezręczność, jaką się wykazał wydawca SP2FAP w odniesieniu do przygotowań i udziału SN0HQ w IARU Contest. Głosy obecnych na sali się podzieliły niemal po równo, na tych którzy są za rezygnacją z wydawania KP w QTC, którzy za pozostawieniem dotychczasowego stanu rzeczy i tych co nie mieli jasnego poglądu. Ostatecznie, przyjęto decyzję o wydawaniu KP w QTC.

  Posiedzenie i Zjazd trwał do godziny 18 tej z minutami. I stopniowe wykruszanie się uczestników posiedzenia spowodował, że nie wszystkie punkty zostały zrealizowane.

  Następne posiedzenie ZG PZK zaplanowano na maj 2005. A delegaci udali się do domów.

  Krzysztof SP8GNF

   

  PRZEMIENNIK SR8LU - 439,050 MHZ

  W sobotę 4 grudnia został próbnie uruchomiony lubelski przemiennik w paśmie 70cm SR8LU. Twórcami przemiennika są Tadeusz SP8DIP i Jacek SQ8JIS. Wśród osób, które w różny sposób pomagały w realizacji przedsięwzięcia znajdują się m.in. Tadeusz SP8AWL, Adam SP8FNB, Łukasz SQ8GHY, Stanisław SP8LLB. Przemiennik zainstalowany jest razem z SR8L w akademiku AR na Felinie. W chwili pisania tych słów przemiennik jest w fazie testów w układzie z dwoma antenami - oddzielnie dla TX i RX. Myśl, że do końca roku uda się uruchomić przemiennik w układzie docelowym z duplekserm z mocą TX - 10W i nadawczo-odbiorczą kolinearną anteną o zysku ok. 9dBd.

  Prosimy o wszelkie uwagi na temat pracy i słyszalności SR8LU. Zapraszamy do łączności!

 • 73! Tadeusz SP8DIP

 • BAND PLAN PASMA 70cm

  Częstotliwość Emisje Zastosowanie
  430.000 - 430.400 NBFM 430.0125 - 430.3875 Kan. wej. przem. (F) U001 - U031
  430.400 - 430.9375 Emisje cyfrowe 430.400 - 430.550 Linki transmisji cyfrowych
  430.600 - 430.925 Packet Radio dupleks, kan. wej. digipeaterów PR52 - PR65
  430.9375 - 431.0375 Wszystkie emisje 430.950 - 431.025 Kan. wej. multi-mode R66 - R69
  431.0375 - 431.9875 NBFM 431.050 - 431.825 Kan. wej. przem. (HB,DL,OE) U084 - U146
  431.60125 - 431.9875 Kan. wyj. przem. (F) U129 - U159
  432.000 - 432.150 Telegrafia 432.000 - 432.025 EME
  432.050 Środek aktywności telegrafii
  432.150 - 432.800 SSB 432.200 Środek aktywności SSB
  432.350 Środek kanałów rozmównych łączności mikrofalowych
  432.500 SSTV wąskopasmowa
  432.600 RTTY FSK/PSK
  432.700 FAX (FSK)
  432.750 FSK PSK cyfrowa
  432.150 - 432.600 Wejścia przem. liniowych
  432.600 - 432.800 Wyjścia przem. liniowych
  432.800 - 432.990 Radiolatarnie
  432.990 - 435.000 NBFM 433.000 - 433.3875 Kan wej. przem. (R1 IARU) U240 - U271
  433.400 - 434.5875 Kan. simplex U272 - U367
  434.600 - 434.9875 Kan. wyj. przem (R1 IARU) RU368 -RU399
  435.000 - 438.000 Łączność satelitarna
  438.000 - 438.050 Segment ochronny
  438.050 - 438.5375 Emisje cyfrowe 438.200 - 438.525 Packet Radio dupleks, kan. wyj. PR52 - PR 65
  438.550 - 438.625 Kan. wyj. multimode, R66 - R69
  438.6375 - 439.4375 NBFM 438.650 - 439.425 Kan. wyj. przem. (HB,DL,OE) RU692 - RU754
  439.43125 - 439.800 Segment ochronny
  439.800 - 440.000 Linki transmisji cyfrowych

   

   

  SR8L (po lewej) i SR8LU (po prawej)

   

  INFORMACJE I OGŁOSZENIA

  Zapraszamy członków i sympatyków OT PZK na spotkanie w niedzielę 12 grudnia o godz. 12.00 do klubu "HADES" ul. Peowiaków w Lublinie.

  Pismo do użytku wewnątrz organizacyjnego, egzemplarz bezpłatny.

  Przedruk artykułów tylko za zgodą Autorów lub Redakcji.

  Wszelkie uwagi, propozycję, ogłoszenia prosimy kierować na adres:
  Tadeusz Pawłasek SP8DIP, skr. poczt. 3, 20-245 Lublin 25,
  tel. 7433134, e-mail:
  sp8dip@wp.pl