BIULETYN INFORMACYJNY
LUBELSKIEGO ODZIAŁU TERENOWEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW

Nr 2/2005 (45) Lublin, kwiecień 2005

 

Koleżanki i koledzy

Piszę ten tekst w szczególnym czasie. Kiedy cała Polska pogrążona jest w żałobie po śmierci Jana Pawła II. Miałem szczególny dar żyć w czasie Jego pontyfikatu. W roku 1978 kiedy kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża miałem 18 lat, mogę więc powiedzieć, że był On obecny w całym moim dorosłym życiu.

Brać krótkofalarska zawsze starała się upamiętnić pobyty papieża w Ojczyźnie. Pamiętam wizytę Jana Pawła II w Lublinie w 1987r. Z tej okazji pracowała okolicznościowa stacja SN8JP z klubu SP8PLU. Ode tego czasu minęło już tyle lat. Świat zmienił się, my zmieniliśmy się. Tylko jego wiara, miłość i troska o Polskę nie zmieniała się.

Pamięć o tym Wielkim Polaku pozostanie w nas na zawsze!

 • Tadeusz SP8DIP
 •  

  P R O T O K Ó Ł

  Z Zebrania Sprawozdawczego Oddziału Terenowego P Z K w Lublinie w dniu 13 marca 2005 r.

  Porządek Zebrania

  1. Powitanie Zebranych i zaproszonych Gości - Prezes OT PZK SP8GNF
  2. Wręczenie Złotej Odznaki Honorowej i Odznaki Honorowej PZK – przedstawiciel ZG PZK
  3. Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu OT PZK - Prezes OT SP8GNF.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OT - Przewodniczący Komisji SP8HPW.
  6. Wystąpienia zaproszonych Gości.
  7. Wybory uzupełniające składu Komisji Rewizyjnej OT.
  8. Wręczenie dyplomów i licencji nasłuchowych.
  9. Dyskusja – podejmowania Uchwał i Wniosków.
  10. Relacja Ryszarda SP8HKT z pracy w Iraku.
  11. Zakończenie Zebrania.

  Prezes OT PZK w Lublinie Krzysztof SP8GNF powitał przybyłych na obrady członków Oddziału i zaproszonych gości. Uczczono chwilą milczenia zmarłych w ostatnim czasie krótkofalowców z naszego terenu.

  Również w dalszej części Zebraniu przewodniczył Prezes OT SP8GNF. Na początku przegłosowano proponowany porządek obrad, który został przyjęty w formie przedstawionej powyżej.

  Ad 3. Kolejny punkt realizowanego porządku obrad to wybory Komisji – Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków .

  Do Komisji Mandatowej zostali wybrani: Andrzej SP5IKO oraz Mariusz SQ8JCB (jednogłośnie),

  Zaś do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Jacka SP8JIS i Jacka SP8ONB (jednogłośnie).

  Ad 4. Sprawozdanie z pracy Zarządu OT PZK w Lublinie obejmujące okres od 8 lutego 2003, czyli Zebrania Plenarnego OT, do chwili obecnej – przedstawił Prezes OT.

  W sprawozdaniu została przedstawiona aktualna sytuacja Oddziału, na którą składają się takie fakty jak uzyskanie adresu dla OT przy Sztabie Wojewódzkim, przeniesienie comiesięcznych Spotkań do Domu Żołnierza, zmianę konta bankowego w PKO na subkonto przy ZG PZK, co wpłynęło na istotne obniżenie kosztów obsługi konta. Podkreślono aktywność wielu członków Oddziału przy uruchomieniu przemiennika w paśmie 70 cm, kontynuowanie wydawania Biuletynu, spotkania plenerowe wyprawy m.in. do KO20 i inne.

  Ad 5. W następnej kolejności swoje sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jerzy SP8HPW . W swoim wystąpieniu ukazał wyniki kontroli dokumentów i prowadzenia gospodarki finansami OT przez Zarząd, wskazując na to, iż udało się doprowadzić do skutku starania o lokal dla OT i nowe miejsce comiesięcznych Spotkań. W podsumowaniu Komisja pozytywnie oceniła działania Zarządu w okresie obejmującym sprawozdanie.

  Ad 6. Wystąpienia zaproszonych Gości.

  Na wstępie Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego LOK płk Łukasiewicz wskazał na możliwości współpracy środowisk krótkofalarskich z LOK w takich dziedzinach jak wspólne organizowanie Zawodów Dzień Nauczyciela , mistrzostw w szybkiej telegrafii i innych.

  Sekretarz ZG PZK Bogdan SP2IQ jako kolejny z gości przekazał informacje na temat uzyskanego przez PZK statusu Organizacji pożytku publicznego.

  Z kolei Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego URTiP Władysław Zwierzchowski - SP8DXO mówił na temat służby amatorskiej w świetle nowego prawa. Podkreślił powstanie tzw. Sądu polubownego rozpatrującego sprawy z dziedziny kontaktów operatora telekom. z klientem. W dalszej części swojego wystąpienia Dyrektor wskazał na istnienie dyrektywy unijnej dotyczącej wymagań technicznych dla aparatury telekomunikacyjnej. Wiele z tych wiadomości można znaleźć na stronie internetowej URTiP.

  W następnej kolejności głos zabrał Wojciech Opara Szef Sztabu Ratownictwa OC, podkreślając istniejącą już współpracę krótkofalowców w przypadku sytuacji kryzysowych.

  Ad 2. Sekretarz ZG PZK Bogdan SP2IQ wręczył przyznane przez ZG Odznaki Honorowe; Złotą Jerzemu SP8TK i zwykłą Andrzejowi SP8NR.

  Ad 8. W tej części Zebrania nastąpiło wręczenie dyplomów przyznanych przez Zarząd OT;

  - Tomaszowi SQ8JIT za aktywną pracę na pasmach i w Zawodach międzynarodowych (jest bardzo młodym człowiekiem),

  Wręczono także dyplomy dla zwycięzców w Zawodach Lubelskich i 60 Rocznicy Powstania Warszawskiego.

  Ad 7. Przewodniczący Komisji Mandatowej Andrzej SP5IKO odczytał protokół, w którym stwierdzono, iż w Zebraniu uczestniczy 51 członków OT PZK w Lublinie, zaś wszystkich członków zapisanych w Oddziale jest 134. Zatem Zebranie jest prawomocne do podejmowania wiążących uchwał.

  Dokonano więc uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej OT i wybrano Jacka SQ8JIS, który w głosowaniu otrzymał 30 głosów, na zastępców członków Komisji wybrano; Ryszarda SP8HKT i Mieczysława SP8LXE.

  Ad 10. Ryszard SP8HKT przedstawił relację, ilustrowaną fotosami, ze swojego pobytu w Iraku, skąd mimo wielu zajęć związanych z wykonywaniem misji pokojowej, udało mu się przeprowadzić ponad 30 tys. łączności. Mimo problemów z uzyskaniem zezwoleń, wieszaniem anten, znalezienia miejsca na zainstalowanie stacji i wielu innych , wyprawę Ryszarda można uznać za bardzo udaną.

  Ad 9. W trakcie dyskusji przedstawiono następujące problemy;

  1. Henryk SP8DHJ wskazał na ogromne rozmiary nowego Regulaminu Odznaki Honorowej PZK, podkreślając niepotrzebny punkt dotyczący limitowania ilości wniosków OT w danym roku. SP8DHJ wnioskuje potrzebę przepracowania Regulaminu.
  2. Również Henryk SP8DHJ zauważa potrzebę rozwijania współpracy z kierownictwem Domu Żołnierza.
  3. Adolf SP8CGS przedstawił następujące problemy:
  1. Jerzy SP8HPW proponuje, by tak uregulować sprawy przekazywania składek członkowskich do ZG z Oddziałów, ażeby nie było sytuacji braku znaków osób, które opłaciły składkę W OT na wykazie ZG z powodu problemów z prze-kazaniem list z Oddziałów.
 • Po krótkiej dyskusji nad tymi sprawami przeprowadzono głosowania .

  Ad 11. Po wyczerpaniu porządku dziennego Przewodniczący Zebraniu Prezes OT Krzysztof SP8GNF zakończył obrady.

 • Na tym protokół zakończono.

  Protokołował

  Stanisław SP8LLB

 • SPROWOZDANIE Z PRACY STACJI YI9KT

  Podczas mojego pobytu w Republice Iraku pracując pod znakiem YI9KT przeprowadziłem 39.420 łączności na 9 pasmach HF.

  Pracę rozpocząłem w dniu 25.07.2004 r. z miejscowości Babylon skąd przeprowadziłem 28.650 łączności, do dnia 04.12.2004 r.. Następnie po przybyciu do miejscowości Diwaniyah w dniu 05.12.2004 r., działalność krótkofalarską wznowiłem w dniu 10.12.2004 r. i trwała ona do mojego wyjazdu z Iraku tj. do dnia 08.02.2005 r. Łącznie przeprowadziłem 39.420 QSO, pracując emisjami CW i SSB. Cały czas używałem transcivera IC- 735 i 100 wat mocy oraz anteny verlical GP-7 (prod. SP7GXP) w pasmach 40-10 m zamocowanej na wysokości ok. 10 m nad ziemią oraz anteny inverted V 2x 20 m na pasmo 80 m, a pózniej anteny delta loop 85 m zawieszonej poziomo ok. 7 – 5 m nad ziemią. Na pasmo 160 m używałem anteny inverted V 2x 39 m ok. 9 m nad ziemią. Od grudnia jako antene odbiorczą na pasma 160 m, 80 m i 40 m stosowałem beverage 125 m ok. 1,5 m nad ziemią ukierunkowaną na Europę oraz USA. Pragnę nadmienić, że dwóch członków SPDX CLUBU Zenek SP3GTS (YI9GT) oraz Ryszard SP8HKT (YI9KT) przeprowadziło łącznie z terytorium IRAKU w okresie ok. pół roku 54.446 QSO - pracując w czasie wolnym, po godzinach pracy .

  Band

  CW

  SSB

  Total

  1,8 Mc

  354

  9

  363

  3,5 Mc

  3754

  447

  4201

  7 Mc

  7748

  1800

  9548

  10 Mc

  4484

  -

  4484

  14 Mc

  2028

  668

  2696

  18 Mc

  4331

  1202

  5533

  21 Mc

  3748

  1435

  5183

  24 Mc

  2346

  1126

  3472

  28 Mc

  2320

  1620

  3940

  Total

  31113

  79%

  8307

  21%

  39420

  .

  Serdecznie pozdrawiam kolegów i koleżanki , oraz życzę ZDROWYCH ORAZ WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH –

 • Ryszard SP8HKT
 • Ryszard YI9KT i Michał YI9AQ

   

  Prawie zapomniany epizod.

  Podczas pielgrzymek Ojca Świętego po świecie na palcach jednej ręki można byłoby policzyć kraje, z których nie pracowałaby stacja okolicznościowa. Nieco starsi pamiętają, że i my mieliśmy w tym swój udział. W dniach 8 – 14 czerwca 1987 roku, podczas trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski uruchomiliśmy stację okolicznościową SN8JP /jedną z dziesięciu pracujących wtedy z terenu SP/. Zainstalowana została w świeżo przejętych od “SM CZUBY” pomieszczeniach Lubelskiego Klubu Krótkofalowców SP8PLU przy ul. Romantycznej, na jedenastym piętrze. Wyposażyliśmy ją w dwa równolegle pracujące stanowiska na KF: FT-101 ZD ze wzmacniaczem i komplet home made SP8ARK. Na UKF pracowaliśmy tylko z FM-3001. Korzystaliśmy z prostych anten drutowych typu delta, dipol i pionowego GP, a na UKF z niespotykanej obecnie “koniczynki”. Stacja pracowała non-stop od momentu lądowania samolotu papieskiego do odlotu Papieża w drogę powrotną. Ekipa operatorska składała się z kilkunastu osób z Lublina i okolic. Pile-up był niezły, a my “po jego drugiej stronie”. W sumie “zrobiliśmy” ponad 7,5 tys QSO. Karty QSL zgodnie z – nie tylko ówczesnym - niechlubnym zwyczajem były wydrukowane po roku. Chętnych do ich wypisywania nie było już tak dużo.

  Był również w czasie pracy stacji akcent czysto polityczny. Na początku pracy stacji wkroczyła do pomieszczenia stacji ekipa “smutnych panów” /zamilczę, z jakiej instytucji/ i wydała kategoryczny zakaz pracy na stacji naszego kolegi Zbigniewa SP8AOV, działającego w nielegalnej wtedy “Solidarności”.

  Przedstawiam dwa zdjęcia, jakie zachowały się w mojej kolekcji. Ciekawa jest historia drugiego, nieco uszkodzonego. Są na nim od lewej: Kazik SP8MMY, Ania SP8LZO, ja, Jurek SP8NTQ i osoba nieznana. Zdjęcie, którego autora nie pamiętam, wisiało na tablicy Osiedlowego Domu Kultury wraz z okolicznościowym komentarzem coś parę lat. Kiedy tablica została zdemontowana i chuligani zbili szybę – życzliwa dusza zdjęcie oderwała i przekazała na pamiątkę. Niestety – było solidnie przyklejone. Stąd uszkodzenie.

  Henryk SP8DHJ.

 • Stacja okolicznościowa SN8JP rok 1987

  Pomieszczenie klubu SP8PLU 1987 r.

  TADEUSZ SP8AWL Z NEPALU

  Witam parę zdjęć z Nepalu. W sumie zrobiłem 350 zdjęć. W Kathmandu miałem miłe spotkania z 9N7JO ex LA7JO. op. Stig

  Ciężko było ponieważ w Nepalu jest stan wyjątkowy. Telefony nie działają, komunikacja między miastami nie działa. Wszędzie pełno wojska i policji. Maoiści popierani przez Chiny i reżim Północno Koreański . ogłosili t.z. strajk. Himalaje super.

 • Tadeusz SP8AWL
 • Tadeusz SP8AWL w Nepalu

  ZALICZENIE DO DXCC YI9KT , YI9GT

  The following operations are approved for DXCC credit:

  YI9KT - IRAQ
  From May 7, 2004 to February 8, 2005

  YI9GT - IRAQ
  From May 7, 2004 to February 8, 2005

  T6KBLRM - Afghanistan
  Current operation

  A52CDX - Bhutan
  October 24, 2004 to November 12, 2004

  73 es DX!

  Bill Moore NC1L
  DXCC Manager

  Do you have questions regarding DXCC program issues?
  Visit the DXCC web site.
  A new feature has been added called DXCC FAQ's. This link should answer most of your questions on DXCC program issues. Here you will find the program rules, the current and deleted DXCC lists and all of the forms needed to participate. Also, the ARRL DX Bulletins can be found here. If, after reading the information here, you still have questions regarding the DXCC Program, contact the DXCC Desk.

  www.arrl.org/awards/dxcc

  na podstawie maila od Ryszarda SP8HKT

  INFORMACJE I OGŁOSZENIA

  Zapraszamy członków i sympatyków OT PZK na spotkanie w niedzielę 10 kwietnia o godz. 12.00 do Domu Żołnierza ul. Żwirki i Wigury w Lublinie.

  1. Sprzedam Icoma 240, 21 kanałów, 10W,
   cena 350 zł, Adam SQ8ISG, tel. 829 17 35 sq8isg@wp.pl
  2. Sprzedam antenę Delta 2el. 10-20m, Radomska,
   cena 450 zł ewentualny dowóz na terenie woj. Lubelskiego;
   Adam SQ8ISG, tel. 829 17 35 sq8isg@wp.pl

  Pismo do użytku wewnątrz organizacyjnego, egzemplarz bezpłatny.

  Przedruk artykułów tylko za zgodą Autorów lub Redakcji.

  Wszelkie uwagi, propozycję, ogłoszenia prosimy kierować na adres:
  Tadeusz Pawłasek SP8DIP, skr. poczt. 3, 20-245 Lublin 25,
  tel. 7433134, e-mail:
  sp8dip@wp.pl