BIULETYN INFORMACYJNY
LUBELSKIEGO ODZIAŁU TERENOWEGO
POLSKIEGO ZWIĽZKU KRÓTKOFALOWCÓW

Nr 4/2005 (52) Lublin, maj 2006

WIADOMOŚCI OT PZK W LUBLINIE

Zarząd Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Lublinie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Oddziału, które odbędzie się dnia 14 maja 2006 roku w Lublinie, w Domu Żołnierza przy ul. Żwirki i Wigury. Początek zebrania - godzina: 10.30 pierwszy termin, 11.00 drugi termin. Planowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie, powitanie.
 2. Wręczenie odznak honorowych i dyplomów.
 3. Powołanie komisji zjazdowych.
 4. Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium.
 7. Wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Dyskusja.
 9. Wybór nowych władz Oddziału.
 10. Ogłoszenie wyników wyborów.
 11. Sprawozdanie komisji zjazdowych, przyjęcie uchwał.
 12. Zamknięcie zebrania.

 

Historia Harcerskiego Klubu Łączności "Jowisz" SP8ZEA w Radzyniu Podlaskim.

Harcerski Klub Łączności "Jowisz" SP8ZEA w Radzyniu Podlaskim powstał w 1971 roku przy Komendzie Hufca ZHP w Radzyniu Podlaskim. Jego uczestnicy wywodzili się z przy 16 drużyny starszoharcerskiej im. Stefana Żeromskiego przy TM i ZSZ w Radzyniu Podlaskim. Jej działalność opierała się na specjalnościach technicznych, w tym - łączności przewodowej i radiowej /służbowej/. Było to szczególnie przydatne na różnego rodzaju biwakach, obozach, grach terenowych itp. Duszą tej działalności był nauczyciel hm Zygmunt Mazurkiewicz /bez licencji do tej pory, hi/. Po jednym z obozów, w Sosnowicy i spotkaniu z kadrą klubów łączności w Białej Podlaskiej /SP8ZBF/ i Lublinie /SP8ZHY/, podjęta została decyzja o powołaniu harcerskiego klubu w Radzyniu. Zebranie organizacyjne odbyło się dnia 4 lutego 1971 r, uczestniczyły w nim 22 osoby. Wybrany został zarząd Klubu w w składzie: prezes hm. Ryszard Górny /późniejszy SP8HVN kat. II/, wiceprezes - hm Zygmunt Mazurkiewicz, sekretarz - Waldemar Małek /wtedy uczeń V klasy TM, późniejszy SP8HWM/, skarbnik - Jan Kowgier, a w skład komisji rewizyjnej weszli Leszek Drzewiczuk, Kazimierz Korczyk /późniejszy SP8FOU/ i Henryk Mazurek. Klub został zarejestrowany 18 marca 1971 r przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PZK w Lublinie pod nr 52/71. Klub uzyskał spore pomieszczenie w internacie ZSZ przy ul. Traugutta 4. Przy pomocy personelu Warsztatów Szkolnych pomieszczenie zostało odpowiednio zaadaptowane, wyposażone w meble, stoły montażowe i operatorskie. Z jednostek wojskowych Klub otrzymał trochę sprzętu łącznościowego i przyrządów pomiarowych. To samo dawała kooperacja Warsztatów Szkolnych z Zakładami Elektronicznymi WAREL w Warszawie.

Młodzieży chętnej do pracy w Klubie było tak dużo, że trzeba było prowadzić selekcję /dobre wyniki w nauce, aktywność/. Poważnym utrudnieniem początkowego okresu pracy był brak radioodbiornika komunikacyjnego. Mimo tego pod kierunkiem kol. Ryszarda Górnego rozpoczęło się szkolenie teoretyczne i telegrafia. Po kolejnych kilku biwakach i obozach dwaj "klubowicze" uzyskali licencję i była możliwość wystąpienia o znak klubowy. Zezwolenie na posiadanie i używanie amatorskiej radiostacji klubowej kat. I 50 W i znak SP8ZEA wydane zostało dopiero w dniu 27 listopada 1972 r., dla ciekawości zaznaczyć należy, że istniał na nim tylko jeden operator i zarazem kierownik radiostacji - Kazimierz Korczyk SP8FOU. Od Harcerskiego Klubu Łączności SP8ZHY z Lublina uzyskana została radiostacja RBM-1 i wzmacniacz mocy na GU-50. Pierwszą anteną był dipol na 80 m. Klub rozpoczął pracę w eterze. Wykonane zostały karty QSL. Łączności były takie, na jakie pozwalał posiadany sprzęt - czyli w paśmie 80 m., krajowe i europejskie. Pierwsza - z SP5ACD z Ursusa. Kazik Korczyk, wtedy uczeń klasy maturalnej, jako pracę dyplomową wykonał odbiornik komunikacyjny. Klub brał aktywny udział w obozach harcerskich, zawodach krótkofalarskich, w Młodzieżowym Turnieju Młodych Racjonalizatorów w Kraśniku /II miejsce/, w harcerskich Manewrach Techniczno - Obronnych i w innych imprezach.

Od roku 1977 działalność Klubu podupada - powodów było kilka: awaria urządzenia nadawczo - odbiorczego, podjęcie przez Zygmunta Mazurkiewicza zaocznych studiów w Warszawie, brak zainteresowania pozostałej kadry i młodzieży. W tej sytuacji na wniosek Komendy Chorągwi ZHP w Białej Podlaskiej z dniem 11 lutego 1978 r. Harcerski Klub Łączności JOWISZ w Radzyniu Podlaskim został skreślony z ewidencji, a to w myśl ówczesnego prawa było równoznaczne z unieważnieniem licencji. Późniejsze próby reaktywowania Klubu w ramach LOK końca 1981 roku rezultatu nie przyniosły. W stanie wojennym sprzęt po zdaniu do depozytu został praktycznie zniszczony.Podobny los spotkał dokumentację klubową, w tym dziennik stacyjny. Pozostała dokumentacja oraz karty QSL przekazane zostały w latach późniejszych do Komendy Chorągwi ZHP w Białej Podlaskiej oraz - podczas opracowywania historii ZHP na Lubelszczyźnie - do KCh ZHP w Lublinie. I tam przepadły. Natomiast dała rezultat reaktywacja Klubu w 1997 roku pod znakiem SP8YCR - ale to już zupełnie inna historia.

W oparciu o wspomnienia kol. Zygmunta Mazurkiewicza oraz dokumentację archiwalną ZOT PZK w Lublinie opracował

 • Henryk SP8DHJ

 • NOWA ANTENA SR8L

  Od pewnego czasu zaczęły docierać do mnie skargi na słabą i pogarszającą się słyszalność lubelskiego przemiennika. Dla poprawy tej sytuacji Zarząd OT podjął decyzję wymiany instalacji antenowej SR8L. Środki na zakup nowej anteny Diamond X510N, fidera H500 oraz dupleksera 2m/70cm pochodziły z przekazanego przez naszych członków 1% podatków na rzecz PZK.

  W piękna słoneczną sobotę 8 kwietnia ekipa w składzie: Heniek SP8DHJ, Jurek SP8JWE, Andrzej SP8MMW, Adam SQ8BGF zdjęła wysłużoną Radmorowską "pałę" i zainstalowała nową antenę. Wymieniono również "skorodowany" kilkunastoletni kabel RG213 na H500.

  Prace antenowe zbiegły się z modernizacji odbiornika przemiennika. Zmieniony został wzmacniacz w.cz. odbiornika na układ o większej dynamice - zastosowano w typowej aplikacji tranzystor BFG540X (dla Ic=40mA F=ok. 1dB i IP3out= +35dBm). Skorygowano również zestrojenie duplekserów i heksalatora. Wykonane prace umożliwiły poprawna pracę przemiennika w układzie na z jedną anteną.

  Przeprowadzone próby wykazały dużo lepszą pracę i zasięg przemiennika na 2m.

  Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które pomogły mi w ostatnich pracach m.in. Heniowi SP8DHJ, Adamowi SP8FNB, Jurkowi SP8JWE, Andrzejowi SP8MMW, Adamowi SQ8BGF, a szczególnie Jackowi SQ8JIS, który na co dzień pomaga mi przy konserwacji lubelskich przemienników.

 • 73! Tadeusz SP8DIP
 • Henio SP8DHJ prezentuje antenę Diamonda X510N

   

  POWSTAŁ LOZOiRS

  Z udziałem przedstawicieli UKS-ów, wojska, LOK, klubów sportowych Lublina, Chełma, Janowa Lubelskiego i gminy Zamość, w Sitańcu odbyło się zebranie założycielskie Lubelskiego Okręgowego Związku Orientacji i Radioorientacji Sportowej. Prezesem wybrano Leszka Stankiewicza z UKS "Azymut", byłego zawodnika i kadrowicza, obecnego działacza samorządowego i PZRS, a jeszcze nasłuchowca SP-0125-ZA. Funkcję sekretarza powierzono Krzysztofowi Czerwieńcowi SQ8GKW, a w składzie Zarządu znalazł się jeszcze Paweł Borliński SQ8BWF. Po rejestracji w Sądzie będzie możliwość pozyskania większych środków do uprawiania radioorientacji sportowej i biegów na orientację. Siedziba LOZOiRS mieści się w Zespole Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu .

 • Marian SP8LZC
 • ZMIANY W SP-K

  Od nowego 2006 roku obowiązuje nowy, nieco zmodyfikowany regulamin Mistrzostw Polski Radiostacji Klubowych SP-K, organizowanych przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju.

  W godzinach 17-19 (czas lokalny) można nawiązywać łączności emisjami CW i SSB oraz - to nowość - RTTY,PSK I HELL. Pełna wersja regulaminu znajduje się na stronie: www.sp5kcr.piwko.pl. Ale gdzie te kluby, gdzie te radiostacje ...

 • Marian SP8LZC
 • PIĘĆDZIESIĄTKA

  Działo się to 15 lutego 1998 roku. Przybywający na niedzielne spotkanie przy ul. Wieniawskiej 15a otrzymali BIULETYN INFORMACYJNY LUBELSKIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW Nr 1/98. Ziściła się " (...) idea wydawania własnego pisemka zawierającego wiadomości naszej lokalnej społeczności krótkofalarskiej (...) - pisał na wstępie Prezes ZOW PZK Stanisław SP8LLB. Pierwszy numer został przygotowany przez Tadeusza SP8DIP na podstawie decyzji Zarządu OT PZK w składzie: SP8LLB, SP8MMZ, SP8IMG, SP8WQX i SP8DIP - obradującego w dniu 2 lutego 1998 roku. Do czytania były informacje z prac Zarządu OT PZK (ciekawe jak się dalej potoczyły sprawy PR Sieci Wschód - Zachód), wykaz członków zwyczajnych OT PZK w Lublinie (na dzień 5.02.1998 było nas 57, klubów 13 i 11 nasłuchowców), kalendarz zawodów krajowych, zaproszenie do udziału w SP DX Contest oraz opis dipola na pasmo 80 m w DZIALE TECHNICZNYM. Przewidywany jako kwartalnik, BIULETYN dostał "przyspieszenia" w maju 1999 roku. Z powodu mnogości materiałów ukazał się z numerem 3/98(8) w miesiąc po poprzednim. Mały jubileusz zanotowaliśmy w listopadzie 1999 roku gdy do rąk uczestników comiesięcznych spotkań dotarł nr 5/99(10). Czy było to w "Hadesie" ? Od numeru 11 winieta tytułowa zawiera miesiąc publikacji i nie trzeba się jego doszukiwać na stronach wewnętrznych. Na kolejną "dziesiątkę" czyli nr 20 czekaliśmy do maja 2001 roku. Wcześniej "po drodze" nie przestawiła się data w numerze 18. Czyżby to sprawka sławnego wtedy chochlika milenijnego? W grudniowym numerze 7/2001(24), ciekawą relację Anety SQ8DSA z przeprowadzonych w Lublinie Mistrzostw Polski LOK w Szybkiej Telegrafii, ilustruje pierwsza zamieszczona w BIULETYNIE fotografia. Widnieje na nim Krystyna SP8DJV w otoczeniu naszych Mistrzów - Stanisława SP8IOD i Marka SP8BVN. Na kolejny "okrągły" numer - tym razem 30 - czekaliśmy do stycznia 2003 roku, w którym słowo wstępne "głosił" Krzysztof Jarecki SP8GNF, nowy Prezes OT PZK. A od 30-tki do 40-tki tylko mały krok, wręcz epizod. Raptem 18 miesięcy i był czerwiec 2004 roku. Niestrudzony Redaktor Tadeusz zapraszał nas wtedy nad jezioro Krasne, do "Hadesu", do udziału w zawodach DNI LUBLINA oraz życzył udanych wakacji. O efektach zaproszeń czytaliśmy w kolejnych publikacjach. Minęło kolejnych 18 miesięcy z "hakiem" i w Stoczku u Mirka SP8GJB witaliśmy BIULETYN numer 50 !!!

  Do niżej podpisanego BIULETYN docierał "kurtuazyjnie", okazjonalnie i okazyjnie (wiadomo prowincja), więc do pełnego przeglądu brak co nieco pisanego słowa. Lektura posiadanych egzemplarzy nie pozostawia złudzeń, że najwięcej tekstów zamieścił Henryk SP8DHJ. Tematyka artykułów (nie tylko w/w) była różnorodna, ale dominowały sprawy związane z kartami QSL czyli rady, przypomnienia i napomnienia oraz statystyka cenowo - wagowo - oddziałowo - okręgowa. Z racji dwukrotnych publikacji (nr 38 i 43) można się domyślać, że najbardziej fotogenicznymi są ... lubelskie przemienniki !

  Redaktor Tadeusz chyba nie korzystał z rad Prezesa Malkontenta zamieszczonych w nr 2/98 więc jest nadzieja na rychłą realizację zawartych tamże pragnień. Wszak brakuje tylko 950 ... Wytrwałość, cierpliwość i doskonały cenzorsko-korektorski zmysł są tego zwiastunami.

  Zatem tego wszystkiego nieustannie - nie tylko jubileuszowo - życzy niżej podpisany, który pozwolił sobie na ten mały przegląd, gdyż ten jubileusz przemknął jakoś niepostrzeżenie. A może to subiektywne odczucie ... Przy " setce " z pewnością będzie lepiej.

 • Marian SP8LZC
 • SP0ZA QRT

  Po prawie 14 latach nieprzerwanej eksploatacji został wyłączony przemiennik zamojski SR0ZA. Stało się to w czwartek 11 maja 2006 roku na skutek interwencji nowego właściciela obiektu w Dębowcu, gdzie urządzenie było zainstalowane. Trudno w tej chwili coś pisać o jego przyszłych losach, ale będą czynione starania o ponowne włączenie. Tylko nie będzie to już SR0ZA, ale SR8H (hetmański i też zamojski-hi) gdyż po ubiegłorocznych zmianach zezwoleń taki znamiennik został przydzielony przez ówczesny Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

 • Marian SP8LZC
 • "Najwschodniejsi".

  Po wyjeździe z Kopydłowa do Alojzowa naszego kolegi Andrzeja SQ8ESZ problem tego, kto ma stację zainstalowaną najbardziej na wschód był przez pewien czas otwarty. Swoją kandydaturę zgłosił najpierw Rajmund SQ8WI z Terespola, ale odpowiedź Hrubieszowiaków była natychmiastowa. Dokonali stosownych przymiarek i ustalili, że wg posiadanych informacji - "najwschodniejszy" jest obecnie Bolesław SP8IAP, następnie /ok. 500 m/ Mietek SP8LXE kolejne 100 m - SP8UFB. To wszystko wg informacji posiadanych na dzień dzisiejszy i co do stacji aktywnych. Niewykluczone, że w tamtym rejonie jest ktoś z licencją, ale nieujawniony. Co do stacji ruchomych - ładnych parę lat temu specjalnie z okolic Zosina pracowała stacja harcerskiego klubu z Piły, pod znakiem SP3ZBY/8. Koledzy ci objechali wtedy wszystkie punkty kraju najbardziej wysunięte w różne strony świata. Może ktoś powtórzy ich wyczyn - przynajmniej na Lubelszczyźnie. Zachęcamy.

 • Henryk SP8DHJ
 • INFORMACJE I OGŁOSZENIA

  Komunikaty OT PZK w Lublinie nadawane są na przemienniku lubelskim SR8L 145.675MHz w czwartki o godz. 20.

  Więcej informacji dotyczących OT PZK w Lublinie znajduje się na stronie www.pzk.lublin.prv.pl

   

   

  1. SPRZEDAM  - używaną antenę vertical  GP-7  (prod.  SP7GXP) pasma 40 - 10 m + WARC. Stan dobry. Cena 400  zł  - do  uzgodnienia. Ryszard  SP8HKT  tel .  0504-061-158 .
  2. KUPIĘ  - Automatyczną skrzynkę antenową AT -150 do TRX  ICOM. Ryszard SP8HKT tel.0504-061-158 e-mail sp8hkt@world.pl

   

   

   

   

   

  Pismo do użytku wewnątrz organizacyjnego, egzemplarz bezpłatny.

  Przedruk artykułów tylko za zgodą Autorów lub Redakcji.

  Wszelkie uwagi, propozycję, ogłoszenia prosimy kierować na adres:
  Tadeusz Pawłasek SP8DIP, skr. poczt. 3, 20-245 Lublin 25,
  tel. 7433134, e-mail:
  sp8dip@wp.pl