BIULETYN  INFORMACYJNY
LUBELSKIEGO ODZIAŁU TERENOWEGO
 POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW


Nr 4/2007 (58)                                      Lublin,  lipiec 2007

 

Koleżanki i Koledzy,

 

Na początku wakacji chciałbym podkreślić, iż rozpoczęły się obchody jubileuszu 50-lecia OT PZK w Lublinie.  Rocznica to ważna i stawiająca nasz odział jako jeden z najstarszych w kraju.  Do dnia dzisiejszego podjęto następujące działania,  mające na celu uczczenie tej ważnej rocznicy: przygotowano do  druku projekt dyplomu jubileuszowego wraz z regulaminem. Informacja o jubileuszu  wraz regulaminem dyplomu pojawiła się w serwisie informacyjnym  ZG PZK.   MK QTC poświęcił całą stronę w numerze lipcowo-sierpniowym naszemu jubileuszowi. Do „Krótkofalowca Polskiego”  przygotowywane jest artykuł a jak autor zechce trochę popracować to może być i cykl artykułów. Pracuje stacja okolicznościowa pod znakiem HF50PLU. Ogłoszone zostało współzawodnictwo członków naszego OT w okresie jubileuszowym.  Ponadto planowany jest zjazd naszego OT mający na celu uczczenie tego jubileuszu.

Po pierwszych dniach „jubileuszowych”  można zaobserwować następujące pozytywne sygnały z Polski: wzrasta zainteresowanie dyplomem jubileuszowym.  Stacja HF50PLU zaczyna być oblegana. Stacje – członkowie naszego oddziału robią  dziennie kilkadziesiąt QSO każda, gdyż  rośnie zainteresowanie dyplomem. Prawdziwym rarytasem jest QSO z Jurkiem SP8TK – warto wspomnieć, iż jest on jedynym obecnie żyjącym współzałożycielem  naszego OT.    

     U progu wakacji życzę wszystkim członkom i sympatykom naszego Oddziału jak największej aktywności „jubileuszowej”.  Patrząc w przeszłość możemy być naprawdę dumni z osiągnięć i znaczenia naszych poprzedników.  Wielu Kolegów, niestety już w większości nieżyjących,  w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych  w sposób wybitny  kształtowało obraz i znaczenie krótkofalarstwa w Polsce.  Nasze spotkania pokazują, iż ciągle mamy potencjał i zasoby by kontynuować działania poprzedników.

 

Jurek, SP8HPW

Prezes OT PZK

w Lublinie


Regulamin dyplomu jubileuszowego „50 lat Oddziału Terenowego PZK w Lublinie”

 

               W dniu 23 czerwca 1957 na mocy uchwały  Zarządu Głównego PZK  utworzono Oddział Wojewódzki Polskiego Związku Krótkofalowców w Lublinie (dziś OT PZK 20), na tej podstawie na zebraniu założycielskim w dniu 27 października 1957 roku utworzono Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PZK w Lublinie oraz Lubelski Klub Krótkofalowców PZK w Lublinie ze stacją klubową SP8PLU.  Zarząd Oddziału Terenowego PZK w Lublinie na mocy uchwały z dnia  15 maja  2007 roku ustanowił dyplom jubileuszowy  pod  nazwą „50 lat Oddziału Terenowego PZK w Lublinie” dla uczczenia wyżej wspomnianej rocznicy.

 

Regulamin Dyplomu

 

Dyplom  Jubileuszowy przeznaczony jest dla wszystkich nadawców, nasłuchowców i klubów.

Dyplom wydawany jest po uzyskaniu co najmniej 50 punktów za QSO/SWL z członkami Oddziału Terenowego PZK w Lublinie   (OT 20) oraz ze stacją  okolicznościową HF5ØPLU.

Stacje zagraniczne mogą uzyskać dyplom po uzyskaniu co najmniej 30 punktów za QSO/SWL.

QSO/SWL ze stacją okolicznościową  HF5ØPLU daje 20 pkt.

QSO/SWL ze stacją SP8TK – jedynym obecnie żyjącym współzałożycielem ZOW PZK w Lublinie i Lubelskiego Klubu Krótkofalowców SP8PLU  w 1957 roku daje 10 pkt.

QSO/SWL ze stacją indywidualną lub klubową, należącą do Oddziału Terenowego PZK w Lublinie (OT20) uzyskuje się 2 pkt.

Uwaga! Stacja  będąca członkiem OT20 i nadająca w okresie objętym konkursem z obszaru OT 20 oraz z innych obszarów lub krajów liczy się do punktacji dyplomowej na normalnych zasadach (tzn. QSO daje 2  punkty do dyplomu jubileuszowego).

Do uzyskania dyplomu zaliczane są QSO/SWL na wszystkich radioamatorskich  pasmach dostępnych a podstawie posiadanego zezwolenia (KF i UKF), wszystkimi rodzajami emisji oraz  QSO/SWL przez przemienniki UHF i VHF.

Do uzyskania dyplomu jubileuszowego  zaliczane są łączności przeprowadzone w okresie od 23 czerwca 2007 roku do 27 października 2007 roku.

Koszt dyplomu wynosi  5(pięć) znaczków pocztowych na zwykły list ekonomiczny  (1,35 zł wg stanu na dzień 01.06.2007)  lub 5(pięć)  IRC.

 

Dyplom wydawany jest na podstawie zgłoszenia zawierającego:

-          Znak, adres  i nr OT stacji składającej wniosek o wydanie dyplomu jubileuszowego,

-          Znak stacji z OT 20, którą przeprowadzono QSO/SWL,

-          datę i czas QSO/SWL

-          pasmo i rodzaj emisji  QSO/SWL

-          ilość punktów do dyplomu „50 lat Oddziału Terenowego PZK w Lublinie” uzyskanych za QSO/SWL zgłoszonych do dymu jubileuszowego.

Dyplom wysyłany jest  na adres wskazany w zgłoszeniu  lub do biura QSL obsługującego  składającego zgłoszenie.

W zgłoszeniu można wykazać jedną stację (znak wywoławczy) z  OT 20 PZK tylko (1)jeden raz niezależnie od emisji i pasma.

 

Zgłoszenie wraz ze znaczkami pocztowymi należy nadesłać na adres:

 

Henryk Żurański

Skr. Poczt. 44

20-337 Lublin 61

 

Zgłoszenia na dyplom, zawierające adres na który należy wysłać dyplom, przyjmowane są do 31.12.2007 roku, przy czym decyduje data stempla pocztowego.

Zgłoszenia nadesłane bez opłaty za dyplom (5pięć znaczków pocztowych) nie będą rozpatrywane.

Wraz ze zgłoszeniem  można nadesłać karty QSL  dla stacji z OT 20 PZK.

Lista członków OT 20 opublikowana jest na stronie i internetowej www.pzk.org.pl

 

Do zgłoszenia  na dyplom zaliczane są  również  QSO/SWL ze stacjami okolicznościowymi i contestowymi  pracującymi pod znakami wywoławczymi przyznanymi  członkowi/członkom  OT20 PZK (Lubelski Oddział Terenowy PZK).

 

Członkowie OT20 ubiegają się o dyplom „50 lat Oddziału Terenowego PZK w Lublinie” na takich samych zasadach jak wszyscy inni nadawcy i nasłuchowcy.

 

Komisja dyplomowa składa się z następujących osób – członków OT 20 PZK:

Jerzy Miśkiewicz – SP 8 TK Honorowy Przewodniczący Komisji

Jerzy Kowalski – SP8HPW

Henryk Żurański – SP8DHJ

Tadeusz Pawłasek – SP8DIP

Komisja Dyplomowa zastrzega sobie prawo weryfikacji nadesłanych  zgłoszeń. Decyzje Komisji są ostateczne.

 

Konkurs  o  tytuł „Mistrz jubileuszowej aktywności OT20 PZK”

 

               Konkurs o tytuł „Mistrz jubileuszowej  aktywności OT 20 PZK” organizowany jest przez Zarząd OT w Lublinie PZK(OT20) w związku z jubileuszem 50-lecia istnienia  OT PZK w Lublinie (Oddziału Wojewódzkiego PZK w Lublinie w roku 1957) i Lubelskiego Klubu Krótkofalowców SP8PLU oraz w związku z wydawanym dyplomem jubileuszowym „50 lat OT PZK w Lublinie”.

Postanowienia ogólne

 

W konkursie mogą brać udział wyłącznie nadawcy - członkowie OT 20 PZK w Lublinie.

Lista członków  OT 20 PZK w Lublinie zamieszczona jest na stronie www.pzk.org.pl.

Z konkursu wyłączone są  stacje:  HF5ØPLU i  SP8TK.

Do konkursu zaliczana jest aktywność stacji z OT 20 PZK w okresie   od 23 czerwca 2007 roku do 27 października 2007 roku wykazana w zgłoszeniach dyplomu „50 lat OT PZK w Lublinie”.

Do konkursu zaliczana jest praca radiostacji amatorskich, będących  członkami  OT 20 PZK w Lublinie pracujących w okresie objętym konkursem pod znakami:  indywidualnymi, klubowymi, okolicznościowymi  i contestowymi.

Jeden  operator (stacje indywidualne) lub jeden klub może brać udział w konkursie tylko jeden raz. (Wyjaśnienie: Jeśli członek OT 20  (indywidualny nadawca) pracował w okresie objętym konkursem przez pewien czas pod znakiem własnym np. SP8XXX, następnie pod znakiem  okolicznościowym np., 3ZyABC  a w zawodach od znakiem np. SNzXYZ –   to do  konkursu zaliczane są QSO  pod znakiem  własnym  i okolicznościowym  i contestowym).  Warunkiem uznania tych QSO jest udokumentowanie praw nadawcy (stacja indywidualna lub klubowa) do nadawania pod znakiem okolicznościowym lub contestowym w okresie objętym konkursem.  W takim przypadku rozstrzygające są  decyzje komisji konkursowej. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji od uczestnika konkursu  i/lub pozyskania informacji od Urzędu Komunikacji Elektronicznej).

Punktacja

 

Każde QSO wykazane  w zgłoszeniu na dyplom jubileuszowy  „50 lat Oddziału Terenowego PZK w Lublinie” daje 1(jeden) punkt.

Całkowita ilość punktów osiągniętych przez daną stację, będącą członkiem OT 20 (pracującą pod znakiem indywidualnym, lub contestowym lub okolicznościowym, lub wszystkimi rodzajami znaków  w okresie objętym konkursem)     obliczana jest jako suma punktów za  QSO wykazane we wszystkich zgłoszeniach na dyplom jubileuszowy.

Zwycięzcą konkursu   i  „Mistrzem aktywności jubileuszowej OT20 PZK”  jest nadawca/klub, będący członkiem OT20,  który uzyska największą ilość punktów.

Termin rozpatrywania współzawodnictwa OT 20

 

Wyniki konkursu OT20 zostaną ustalone w  terminie do 15 lutego 2008 roku po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń do dyplomu jubileuszowego „50 lat OT PZK w Lublinie”.

Uczestnikiem  konkursu jest każda stacja/nadawca,  będący członkiem OT20  wykazana w zgłoszeniach na dyplom „50 lat OT PZK w Lublinie”.   

Uczestnikiem konkursu jest każda stacja – członek OT 20 wykazana w zgłoszeniu na dyplom jubileuszowy. Aby uczestniczyć w konkursie nie są wymagane żadne dodatkowe zgłoszenia lub formalności.

Nagrody za udział w konkursie

 

Zwycięzca (zdobywca I miejsca)  otrzyma nagrodę  rzeczową Zarządu OT PZK w Lublinie oraz dyplom  potwierdzający zdobycie I  miejsca i tytułu „Mistrz jubileuszowej aktywności OT 20 PZK w Lublinie”.

Zdobywcy  II i III miejsca otrzymują dyplom potwierdzające zdobyte miejsca i tytuły „Wice-mistrza jubileuszowej aktywności OT20 PZK w Lublinie”. 

Pozostali uczestnicy konkursu wykazani  w zgłoszeniach na dyplom „50 lat OT PZK w Lublinie” otrzymają  pamiątkowe dyplomy  uczestnictwa wydane przez Zarząd OT PZK w Lublinie.

W przypadku pracy jednego nadawcy lub klubu pod różnymi znakami (okolicznościowym i/lub contestowym) w okresie objętym konkursem, dyplom będzie wystawiony na stały znak indywidualny lub klubowy.

Termin  i miejsce ogłoszenia wyniku końcowego

 

               Wynik konkursu zostanie ogłoszony w mediach poświęconych krótkofalarstwu lub OT20 PZK w Lublinie (np. MK QTC, Świat Radio, biuletyn OT20, strony internetowe, itp.) niezwłocznie po ogłoszeniu oficjalnych wyników konkursu.

Wynik konkursu  ustala Komisja Konkursowa w składzie:

SP8TK Jerzy Miśkiewicz – Honorowy Przewodniczący  Komisji

SP8HPW Jerzy Kowalski – członek Komisji

SP8DHJ  Henryk Żurański - Członek Komisji

SP8DIP Stanisław Pawłasek - Członek Komisji

 

Ustalenia Komisji są ostateczne.

 

 

Friedrichshafen – 2007

 

Na majowym spotkaniu oddziałowym Jurek SP8JWE zapytał mnie ,czy  jadę do Friedrichshafen w tym roku, bo on chciał  zabrać  syna Tomka  SQ8JIT w nagrodę za zdaną maturę na Hamfest . Pomyślałem więc ,że w zasadzie mógłbym pojechać , trzeba by było tylko jeszcze zebrać trzech chętnych i można jechać.

Jak się wkrótce okazało nie trzeba było daleko szukać , ponieważ Henryk SP7RJF tak jakby wyczuł sprawę i za kilka dni zadzwonił do mnie z takim samym pytaniem , czy przypadkiem nie jadę do Friedrichshafen. Szybko okazało się ,że jest nas już sześciu czyli załoga w komplecie . Kierownik wyprawy Henryk SP7RJF –     ja Ryszard SP8ONZ czyli driver, pomocnik do jazdy Jurek SP8JWE , pozostała załoga to Tomek  SQ8JIT , Wiesiek SP5GJN i Andrzej SP4ETO . Wyjazd zaplanowaliśmy na środę 20 czerwca na godzinę 18 .00 aby spokojnie zajechać w czwartek i przed wieczorem zdążyć rozbić namioty na Campingu . Do  Friedrischafen z Lublina jest ok. 1300 km , więc planując przystanki mniej więcej co 4 godziny a przed granicą tankowanie i jakiś obiad , średnią przelotową ok. 75 - 80 km/godz to wychodzi ni mniej ni więcej jak ok. 18 godzin w podróży . Na granicy, polski wopista zapytał gdzie jedziemy i puścił nas nawet nie oglądając wszystkich dokumentów , chociaż niemiecki chciał sprawdzać dokładnie . I za chwilę już autostrada prawie do celu podróży .

Do Friedrichshafen dotarliśmy na godzinę 11.30 pomimo godzinnej ulewy z którą wycieraczki ledwo sobie dawały radę i olbrzymiego korka na autostradzie w godzinach porannych. Tak więc czas mieliśmy dobry i jeszcze w pełnym słońcu  można było rozbić namioty . Znaleźliśmy miejsce obok sympatycznego Włocha który dał nam na zapoznanie butelkę wina , a od nas dostał w zamian polskie  piwo  i czekoladę z Wedla

Na Hamfest zjechało się bardzo dużo samochodów kempingowych z całej Europy. Oczywiście najwięcej z Niemiec , bardzo dużo było z Włoch i Francji. Polskich samochodów było też trochę . W drugiej części placu postawiona była antena – podwójna delta produkcji SP3PL – na maszcie o wysokości ok. 2 m a Julian SP3PL pracował na 28 Mhz  i miał momentami duże „branie” ze stacjami z Europy . W piątek rano od godziny 9.00 można było wchodzić na hale , gdzie były rozstawione stoły dla handlujących sprzętem używanym – były to 3 bardzo duże hale i jeszcze jedna hala dla przedstawicieli różnych firm sprzedających czy produkujących sprzęt radiowy i antenowy oraz oczywiście  przedstawicielstwa kilkunastu Organizacji Krótkofalarskich z różnych stron Świata z Polski również –. Polska reprezentacja to min Bogdan SP3IQ i Leszek SP3DOI . 

 

Friedrichshafen stoisko PZK - Ryszard SP8ONZ i Bogdan SP3IQ

 

Na stolikach u wielu przedstawicieli stały przygotowane do poczęstunku ciasteczka czy jakieś słodycze regionalne , również wina było sporo i chyba najwięcej u Węgrów, bo aż kilka rodzajów oczywiście Tokaja. Duże firmy takie jak KENWOOD i YAESU organizowały losowania ręcznych Trx o godzinie 16, więc o tej godzinie były tam tłumy, ale tylko jedna wygrana.  Na fabrycznych stoiskach pełna gama Trx’ów , małych i dużych, starszych i tych najnowszych.  Było też pokazanych kilka Trx’ów typu PC – czyli wszystko przez komputer. Włoska firma ECO wystawiła dużą ilość anten stacjonarnych w tym kilka modeli anten typu YAGI w różnych kombinacjach. Kilka firm oferowało mapy dla krótkofalowców z prefiksami lub kwadratami, także azymutalne z  centrum w DL. Były tez stoiska z książkami dla krótkofalowców i nie tylko. Conrad miał jak zwykle swoje stoisko, ale nic nie było godnego uwagi. Najciekawsze jednak były stoły ze sprzętem używanym. Dużo było do kupienia sprzętu z demobilu wojskowego, ale również spora ilość trx’ów z lat 60 i 70 oraz nowszych z drugiej ręki. Jurek SP8JWE – kolekcjoner starych kluczy sztorcowych znalazł cos dla swojej kolekcji i oczywiście kupił dwa klucze –  w tym jeden z łodzi podwodnej w bardzo dobrym stanie i po atrakcyjnej cenie. W piątek i sobotę Messa czyli Hamfest otwarta było do godz 18.00, a w niedzielę do 15.00. Trzy hale ze sprzętem używanym były tak duże i takie ciekawe rzeczy do kupienia i oglądania że dopiero na drugi dzień ok. godz. 11 doszedłem do ostatniego stołu na trzeciej hali. Pogoda dopisała, ciepło i słonecznie przez cały czas, chociaż dzień przed naszym przyjazdem burza z obfitymi opadami podtopiła i uszkodziła kilka namiotów na kempingu. Wieczorami organizowaliśmy sobie  spotkania towarzyskie nie tylko z Polakami i było bardzo sympatycznie.

Organizacja Hamfest’u była na dość wysokim poziomie. Pojemniki ze śmieciami opróżniane były kilka razy dziennie, a kontenery WC i łaźnie były utrzymane w czystości i nawet ciepła woda była bez problemu. W niedzielę czyli ostatniego dnia na lotnisku graniczącym z kempingiem odbywały się loty Zeppelina. Jurek SP8JWE  miał ochotę na taki lot, ale jak dowiedzieliśmy się, że 30 minutowy przelot kosztuje 150 euro, to wszystkim nam odeszła ochota na taką przygodę.   Jeszcze ostatnie zdjęcia na tle hangaru i Zeppelina i o 15.30 wyruszamy do domu. Pogoda była sprzyjająca i już o 23 byliśmy na granicy, a o 8 rano w Lublinie. Cała podróż przeszła szczęśliwie bez żadnych przygód czy awarii. Wszyscy byliśmy zrelaksowani i zadowoleni z krótkiego, ale bardzo ciekawego urlopu.                                               

               …I to by było na tyle … a może by tak jeszcze raz w przyszłym roku z zamiarem jakiś zakupów …?

Ryszard Winiarski SP8ONZ

 

 

 

 

 

SP8PAI z KO20AM

 

W tym roku po raz dziesiąty wyruszyła wyprawa lubelskich krótkofalowców do Kolonii Oszczów lokator KO20AM w powiecie  Hrubieszowskim. W tegorocznym wyjeździe uczestniczyli: Henio SP8DHJ, Tadek SP8DIP, Marek SP8GWO, Edek SP8HYQ, Stasio SP8LLB, Stefan SQ8S, Adam SQ8BGF, Przemek SQ8JIV z YL. Dzięki uprzejmości gospodarzy a szczególnie Mirosława Haleja mieliśmy do dyspozycji duży  drewniany dom z przyległym podwórkiem. Na najwyższym punkcie stanął  maszt pneumatyczny z 4-el. yagą na pasmo 6m i pionowa 3x5/8 na 145Mhz. Na KF rozwiesiliśmy wielopasmowy dipol niesymetryczny FD4 i dipol 2x19m na pasmo 80m.

W sobotę o 14 UTC rozpoczęły się zawody IARU 50MHz – do trx Yaesu FT847 zasiadł Adam SQ8BGF ze Stasiam SP8LLB logującym na laptopie. Propagacja była nie najlepsza ale łączności szybko przybywało.

W sąsiednim pokoju urządziliśmy stanowisko na KF z trx Kenwood TS2000 a wieczorem w sąsiednim budynku gospodarczym uruchomił się na 80m i pracował bardzo aktywnie Henio SP8DHJ na Icom IC735.

Przed budynkiem kwitło życie towarzyskie  a  Edek SP8HYQ  urządził grilla i serwował doskonałe kiełbaski,  udka kurczaka i inne specjały.

W sobotni wieczór spotkaliśmy się na małym poczęstunku z gospodarzami. Dzięki wieloletnim kontaktom jesteśmy w Koloni Oszczów  bardzo serdecznie przyjmowani.

W niedzielę propagacja w paśmie 50MHz była bardzo słaba i kapryśna. Udało się nam  wykorzystać kilka małych otwarć i przeprowadzić jeszcze kilkanaście QSO. W sumie w zawodach  przeprowadziliśmy 87QSO  na ok. 119 tyś. punktów

W niedzielne popołudnie z żalem zdemontowaliśmy anteny. Po serdecznym pożegnaniu i podziękowaniu za staropolską gościnność wyruszyliśmy do Lublina.

Nasz jubileuszowy wyjazd trzeba zaliczyć do udanych. Odrobinę zawiodła propagacja na „szóstce” ale bywały gorsze lata. Myślę, że za rok w jeszcze większym gronie spotkamy się w tym sympatycznym „końcu Polski”.

 

 

Tadeusz SP8DIP

 

 

 

 

 

Nasze anteny w KO20 -  od lewej Heniek SP8DHJ, Tomek SP8NCG, Stasio SP8LLB i Adam SQ8BGF

 

 

Karty QSL.

 

               Tym razem chcę przypomnieć parę spraw związanych z kartami. Czynię to przed wakacjami – a nie jak zwykle po.  Wszystko przez to, że przybyło sporo nowych Kolegów (i Koleżanki też), a mam cichą nadzieję, że będzie więcej.  Znacznie więcej też pracuje na pasmach a dzięki Jackowi SQ8GKU i nie tylko – wielu ma i wysyła karty QSL za łączności.  Będą zapewne czynić to rónież w czasie wakacji. Ostatnio wysłałem z Oddziału paczki z kartami na ogólną wagę ponad 15 kg. Licząc ok. 600 kart na 1 kg – przeliczcie, ile to jest.  W każdym razie wielokrotnie więcej niż przychodzących.  Moją rolą jest zebrać to wszystko, posegregować krajami w sposób akceptowany przez Centralne Biuro QSL i Okręgowego QSL-Managera, okleić banderolkami, spakować i wysłać.

               Praktycznie wszystkie karty przychodzące do mnie mają prawidłowy wymiar 9x14 cm, QSL-Manager też jest w pobliżu znaku korespondenta – często jest na to osobna rubryka. Problem w tym, że niekiedy pomylony jest znak QSL-Managera i korespondenta, ale najwyżej taka karta wraca.  Pismo ręczne też się poprawiło, chociaż dalej apeluję o prawidłową pisownię U i V, I i J, N i H itp.  Nie muszę przypominać, że karta z jakimikolwiek poprawkami, zwłaszcza w znaku, paśmie, czasie łączności itp. jest bezwartościowa. Stąd prośba o staranność. Karta QSL to w końcu nasza wizytówka. Inną sprawą związaną nie tylko z wakacjami jest – przy wyjazdach terenowych – uaktualnienie treści karty. Ważne jest, aby znalazły się na niej dane związane z miejscem, skąd nadajemy: aktualnym lokatorem, SPPA, oznaczeniem zamku czy latarni morskiej.  To wszystko można zrobić w postaci naklejki na posiadaną kartę.

               I tu przechodzę do podstawowej kwestii, związanej z kartami przychodzącymi do mnie. Ja sortuję i wysyłam karty po każdym spotkaniu comiesięcznym. Niecelowe jest wysyłanie kilku listów z kartami w ciągu miesiąca. I tak poczekają.  Karty proszę posegregować. Kiedyś było to nieobowiązkowe, ale wtedy w Oddziale było nas sześćdziesięciu. Dziś – dwa razy tyle, kart znacznie przybyło. Stąd prośba o posortowanie i oddzielenie krajów banderolkami. Małe przekładki nie spełniają roli – przy próbie wyjęcia z koperty połowa z nich wypada. Oczywiście jednej czy dwóch kart z danego kraju nie ma potrzeby oddzielać, najlepiej złożyć wszystkie takie pojedyncze razem.  Karty do USA i Polski trzeba podzielić na okręgi, do krajów byłego ZSRR – na poszczególne kraje, dodatkowo  osobno UA2 (Kaliningrad). Proszę o poszanowanie tego, co napisałem, bo nie chcę mieć takiej sytuacji, jaka była ostatnio: Kolega składki opłacił za I półrocze, kart przysłał pocztą z kilogram, z tego pierwsze sto jakoś posegregowane, pozostałe nie. A wszystkie za okres od 1999 roku. Tym razem posegregowałem za Niego, ale obiecałem sobie, że to ostatni taki przypadek. Zaprowadzam osobne pudło i jeśli stwierdzę coś takiego również u innych – odłożę całą przesyłkę do jakiegoś zjazdu i wtedy zwrócę do posortowania. W końcu mój czas też się czasami liczy.

               Jeśli ktoś przesyła karty pocztą - mój adres to:

 

                        Henryk Żurański

                        ul. Pogodna 34/76

                        /skr. pocztowa 44/

20-337         LUBLIN  61

 

               I tyle – bez znaku wywoławczego, bo on personelowi pocztowemu nie mówi nic. Bez adnotacji o Oddziałowym Biurze QSL, bo pod tym adresem jest mieszkanie prywatne, a nie biuro czegokolwiek. Karty przeznaczone do wysyłki proszę starannie pakować. Teraz jest już lepiej, wielu Kolegów czyni to starannie, ale dalej zdarzają się przesyłki rozerwane.

            Kolejna sprawa – przychodzące karty do byłych naszych członków (najczęściej takich, którzy zaprzestali płacenia składek) – jakiś czas u mnie czekają, później są odsyłane do nadawców z odpowiednią adnotacją.

            No i na zakończenie stały apel o szybkie wysyłanie kart – w szczególności do nasłuchowców. Ostatnio otrzymałem kartę od przesławnego klubu SP9KRT dla Krystiana dawniej SP8-20-001, później SQ8UP. Potwierdzenie nasłuchu jest z 1999 roku, kiedy działała „szkółka niedzielna”. Krystian pojawił się na spotkaniu na wiosnę tego roku, ale coś ostatnio Go nie widać. I jak Jemu tę kartę doręczyć?

 

73  Henryk SP8DHJ

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

 

Komunikaty OT PZK w Lublinie nadawane są na przemienniku lubelskim SR8L 145.675MHz w czwartki o godz.20.

Więcej informacji dotyczących OT PZK w Lublinie znajduje się na stronie  www.pzk.lublin.prv.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pismo do użytku wewnątrz organizacyjnego, egzemplarz bezpłatny.

Przedruk artykułów tylko za zgodą Autorów lub Redakcji.

Wszelkie uwagi, propozycję, ogłoszenia prosimy kierować na adres:
Tadeusz Pawłasek SP8DIP, skr. poczt. 3, 20-245 Lublin 25, tel. 7433134, e-mail: sp8dip@wp.pl