Zobacz temat
OT20 PZK » Inne » Zawody
 Drukuj temat
SP DX Contest 2008
SQ8GHY
1. Organizatorzy: Polski Związek Krótkofalowców oraz SPDXC - Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych.

2. Termin Zawodów: pierwszy weekend kwietnia - od 15:00 UTC w sobotę do 15:00 UTC w niedzielę

3. Pasma: 160, 80, 40, 20, 15 i 10m wg Band Planu IARU dla zawodów KF.

4. Emisje: PHONE i CW. Łączności na PHONE i CW z tą samą stacją w kategorii MIXED liczą się oddzielnie. Łączności mieszane (PHONE /CW) nie są zaliczane.

5. Wywołanie w zawodach:
* dla stacji polskich:"CQ CONTEST" na PHONE oraz "CQ TEST" na CW.
* dla stacji zagranicznych: "CQ SP"

6. Numery kontrolne:
* stacje polskie nadają trzy lub czteroznakowe grupy kontrolne składające się z raportu RS lub RST oraz jednej litery, oznaczającej województwo (np. 59B na PHONE czy 599B na CW). Stosowane są następujące skróty województw: B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W, Z;
* stacje zagraniczne nadają pięcio lub sześciocyfrowe grupy kontrolne składające się z raportu RS lub RST i kolejnego numeru łączności poczynając od 001 (np. 59001 na PHONE lub 599001 na CW).

7. Punktacja:
* stacje polskie:
QSO ze stacją DX: 3 punkty;
QSO ze stacją z Europy: 1 punkt;
łączności ze stacjami polskimi nie zalicza się;
* stacje zagraniczne: QSO ze stacją polską: 3 punkty

8. Mnożnik:
* dla stacji polskich: kraje wg aktualnej listy DXCC bez SP liczone oddzielnie na każdym paśmie i niezależnie od rodzaju emisji;
* dla stacji zagranicznych: województwa SP liczone oddzielnie na każdym paśmie i niezależnie od rodzaju emisji, maksymalnie 96 (16województw x 6 pasm).

9. Wynik końcowy: Suma punktów za QSO ze wszystkich pasm pomnożona przez sumę mnożników ze wszystkich pasm.

10. Klasyfikacje:
* A. MOAB MIXED,
* B. SOAB MIXED HP,
* C. SOAB MIXED LP,
* D. SOAB MIXED QRP,
* E. SOTB MIXED,
* F. SOAB PHONE HP,
* G. SOAB PHONE LP,
* H. SOSB PHONE,
* I. SOAB CW HP,
* J. SOAB CW LP,
* K. SOSB CW,
* L. SWL MIXED.

Definicje kategorii i określenia stosowanych skrótów:
* MO: Multi-Operator Single-Transmitter oznacza, że w danym momencie może być emitowany dokładnie jeden sygnał oraz ogranicza się łączną ilość zmian pasm i emisji do 12 w ciągu pełnej godziny zegarowej.
* SO: Single Operator oznacza, że wszystkie czynności obsługi stacji, zapisu łączności i ich kontroli wykonywane są przez jedną osobę. Ponadto w danym momencie może być emitowany dokładnie jeden sygnał oraz ogranicza się łączną ilość zmian pasm i emisji do 12 w ciągu pełnej godziny zegarowej.
* SOTB: Single Operator Three Band - SO na trzech dowolnie wybranych pasmach.
* HP: High Power - maksymalna moc wyjściowa ograniczona wyłącznie licencją.
* LP: Low Power - maksymalna moc wyjściowa: 100 W
* QRP: maksymalna moc wyjściowa: 5 W
* AB: All Band
* SB: Single Band
* MIXED: Mixed Mode
Uczestnik deklaruje udział wyłącznie w jednej kategorii, podając pozostałe QSO do kontroli.

11. Nasłuchowcy:
* nasłuchowców polskich obowiązuje odebranie znaku stacji zagranicznej, nadanej przez nią grupy kontrolnej oraz znaku korespondenta polskiego;
* nasłuchowców zagranicznych obowiązuje odebranie znaku stacji polskiej, nadanej przez nią grupy kontrolnej oraz znaku korespondenta zagranicznego.
Punktację za przeprowadzone nasłuchy, mnożniki oraz wynik końcowy oblicza się tak samo jak dla nadawców. Zarówno stacja polska jak i zagraniczna może być wykazana w logu tylko jeden raz na danym paśmie i daną emisją z wyjątkiem sytuacji kiedy jedna ze stacji daje nowy mnożnik.

12. Wyniki: tabele wyników dla stacji zagranicznych sporządzane będą według krajów reprezentowanych przez stacje uczestniczące w zawodach dla poszczególnych kategorii. W kategorii QRP dla stacji zagranicznych tabela będzie sporządzona według kontynentów. Dla stacji polskich tabele wyników sporządzane będą według deklarowanej kategorii. Niezależnie sporządzane będą tabele TOP wszystkich kategorii.

13. Dyplomy: za czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach będą przyznawane dyplomy, których ilość w poszczególnych kategoriach ustali każdorazowo Komisja Zawodów w zależności od ilości uczestników w poszczególnych kategoriach oraz uzyskanej ilości punktów przez czołowe stacje. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach i w poszczególnych krajach oraz kontynentach mogą otrzymać specjalne plakiety sponsorowane indywidualnie przez nadawców i dowolne zainteresowane tym podmioty. Przewiduje się również możliwość przydzielania nagród ukierunkowanych przez fundatorów.

14. Dzienniki:
* dzienniki w postaci elektronicznej w formacie Cabrillo należy przesyłać na adres:
<>
Plik Cabrillo powinien być załącznikiem, a w temacie listu należy umieścić znak wywoławczy. Plik powienien mieć nazwę znak.log lub znak.cbr. Stacje przesyłają dzienniki pisane odręcznie na adres:
Polski Związek Krótkofalowców,
SPDX Contest Committee,
P. O. Box 320,
00-950 WARSZAWA,
POLAND
Dzienniki należy wysłać nie później niż do końca kwietnia danego roku, decyduje data nadania przesyłki. Dzienniki elektroniczne w innych formatach niż Cabrillo oraz papierowe wydruki komputerowe mogą zostać użyte do kontroli przy braku możliwości ich automatycznego przetworzenia.

15. Dyskwalifikacja: Przekroczenie przepisów dotyczących krótkofalarstwa, niesportowe zachowanie się podczas zawodów lub nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów są wystarczającą podstawą do dyskwalifikacji.

16. Sprawy sporne: Decyzje Komisji Zawodów są ostateczne.

17. Wykaz prefiksów stacji polskich: 3Z, HF, SN, SO, SP, SQ, SR

Organizatorzy: Polski Związek Krótkofalowców, SP DX Club
Edytowane przez SQ8GHY dnia 07/04/2008 11:18
Pozdrawiam
Łukasz
--
Zapraszam do Klubu SP8KAF
 
http://sp8kaf.com
SQ8GHY
SP DX Contest - 75th Anniversary Award

Zawody SP DX Contest zostały po raz pierwszy zorganizowane w 1933 roku pod nazwą I Międzynarodowe Zawody PZK. W pierwszych zawodach wystartowało ponad 1000 uczestników, a w końcowych wynikach sklasyfikowano 344 uczestników z 36 krajów spoza Polski oraz 36 uczestników z Polski. Organizacją pierwszej edycji zawodów zajmował się Lwowski Klub Krótkofalowców. W 1963 roku oficjalnie zmieniono nazwę zawodów na SP DX Contest.

Dla upamiętnienia 75 rocznicy zorganizowania pierwszej edycji zawodów, będących jednym z najstarszych contestowych wydarzeń w krótkofalarskim świecie, wydawany jest okolicznościowy dyplom SP DX Contest - 75th Anniversary Award. Dyplom jest wydawany przez Polski Związek Krótkofalowców i SP DX Club.
Wymagania dla stacji polskich

1. Udział w zawodach SP DX Contest 2008.

2. Przeprowadzenie w czasie zawodów SP DX Contest 2008 minimum 75 łączności z różnymi stacjami zagranicznymi (łączność z daną stacją zaliczana jest tyko raz, niezależnie od pasma i emisji)

3. Nawiązanie w okresie od 29 marca do 13 kwietnia łączności ze stacjami okolicznościowymi: SP75C, SP75O, SP75N, SP75T, SP75E, SP75S, SN75T, w celu ułożenia z ostatnich liter znaków tych stacji słowa CONTEST.

4. Przeprowadzenie w okresie od 1 do 13 kwietnia łączności ze stacją SP0DXC lub SP0PZK lub stacją EM75DXC.

5. Za nawiązanie łączności z wszystkimi stacjami jubileuszowymi (SP75C, SP75O, SP75N, SP75T, SP75E, SP75S, SN75T) oraz trzema stacjami centralnymi (tj. SP0PZK. SP0DXC, EM75DXC) wydawana będzie specjalna nalepka na dyplom.

6. Do dyplomu nie są zaliczane łączności z polskimi stacjami jubileuszowymi oraz centralnymi przeprowadzone w zawodach SP DX Contest. Łączności ze stacją EM75DXC przeprowadzone w zawodach są zaliczane do dyplomu.

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że początkowo do dyplomu miały być zaliczane łączności przeprowadzone w okresie od 1 do 13 kwietnia. W ostatniej chwili wydawcy dyplomu zdecydowali, że do dyplomu będą zalczane QSO przeprowadzone w okresie od 29 marca do 13 kwietnia. W niektórych źródłach mogą.
Wymagania ogólne

1. Poza zawodami SP DX Contest do dyplomu zaliczane są łączności przeprowadzone na wszystkich pasmach amatorskich (w tym łączności via satelity), dowolnymi emisjami. Nie są zaliczane łączności przeprowadzone za pośrednictwem przemienników naziemnych.

2. Udział w zawodach SP DX Contest jest warunkiem niezbędnym do uzyskania dyplomu. Udział będzie zaliczony tylko na podstawie przesłanego dziennika.

3. Dyplom jest dostępny dla nadawców oraz na analogicznych warunkach za nasłuchy dla stacji SWL.

4. Dyplom jest bezpłatny, ale obowiązuje przesłanie zgłoszenia, aby otrzymać dyplom.

5. Award Manager: Marek Niedzielski SP7DQR, P.O. Box 25, 25-030 Kielce 10, POLAND. E-mail: .

6. Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 czerwiec 2008.

Informacje dodatkowe

1. Karty QSL dla stacji SP75C, SP75O, SP75N, SP75T, SP75E, SP75S, SN75T oraz SP0DXC należy przesyłać via SP7DQR (biuro, direct lub e-mail request). Karty dla stacji SP0PZK należy przesyłać via SP3IQ.

2. W okresie wydawania dyplomu na stronie internetowej zawodów SP DX Contest (http://www.spdxcontest.info/) będą umieszczane informacje o otrzymanych zgłoszeniach i etapie ich przetworzenia. Na stronie WWW znajdzie się także log online wszystkich stacji okolicznościowych.
 
http://sp8kaf.com
SQ8GHY
Mili Państwo, jutro zawody. Przedmuchać mikrofony, przeklikać klucze i wystartować. Jeśli kogoś to nie bawi, to przynajmniej dla dyplomu.
Ja i kilka osób będziemy startować na SO8N w MOAB MIXED.

POWODZENIA!


Pozdrawiam
Łukasz
--
Zapraszam do Klubu SP8KAF
 
http://sp8kaf.com
SQ8MZW
Jeśli ktoś z kolegów ma możliwość, będzie mu się chciało to proszę o archiwizowanie fragmentów zawodów w postaci plików WAV lub MP3 i wrzucenia na forum. Jeśłi komuś nie sprawi to kłopotu,Wink
Coś jak Komunikaty Czwartkowe.
Edytowane przez SQ8MZW dnia 04/04/2008 20:02
SQ8MZW
SP8-20-103
Maciej Zwierzchowski
dlastudenta.pl/photos/dlamaturzysty/pwr.jpg
 
SQ8GHY
W tym roku kompletny brak propagacji, szczególnie na 21 i 28. Niedziela 21SSB jedno QSO z 9K2. Na 14CW z trudem robiło się USA. W niedziele lekkie otwarcie na JA i VK. Dobre sygnały w sobotę wieczorem z JA na 7SSB. W niedziele nie było gdzie się wcisnąć na 7CW - taki był tłum. Noc przespana, więc uciekło kilkanaście mnożników z dolnych pasm.

13godz. QRV - 701QSO - 102DXCC - 101tys pkt.

Pozdrawiam
Łukasz
--
Zapraszam do Klubu SP8KAF
 
http://sp8kaf.com
sp8nth
Witam
Widzę Łukasz że po zeszłorocznym SPDX-CONTEST dostałeś speed-a, warto było cię przynajmniej pośrednio zmobilizować !!!

Moje wyniki a 3 pasmach - 80, 40, 20:

Czas pracy w zawodach - ok 12 h
Liczba QSO - 308
CW - 133
SSB - 175
DXCC- 47
Wynik - 34600

Może inni się pochwalą ??
oficjalne wyniki za pół roku

pozdrawiam
Grzegorz
Interesują cię konstrukcje krótkofalarskie ?
Zawsze znajdziesz coś ciekawego na:
www.sp8nth.ampr.org

[img]http://www.sp8nth.ampr.org/max6_m.jpg[/img] is not a valid Image.
 
www.sp8nth.ampr.org
SQ8IFG
Witam!
Startowałem na 80m SSB LP
Czas pracy w zawodach - 11h 30min
Liczba QSO - 100
DXCC- 32
Wynik - 3328 pkt.
Antena: G5RV 6m nad ziemią a więc szału nie ma.

P.S. Ciekawe ile łączności zostanie zaliczone :-)

Pozdrawiam!
Krzysiek
 
www.sq8ifg.qrz.pl
Konto ukryte
Witam Wszystkich.
Niestety w tym roku propagacja była naprawdę do bani, pasmo 15m i 10m martwe, choć na 21,230 udało mi się dorwać 9K2.
Moje wyniki są niezbyt zachwycające, startowałem jedynie na antenie LW 31m tylko 7m nad ziemią, nie zdążyłem z powieszeniem nowej anteny FD4 która czeka do dziś i była przygotowywana specjalnie pod SPDXC.

Czas pracy w zawodach - ok 22h
Kategoria - SWL

Liczba HRD's - 209
(trafiło się kilka duplikatów które trzeba było usunąć. Byłoby więcej punktów.)
CW - 23
SSB - 186

Wynik - 20145

Cóż w przyszłym roku na pewno będzie lepiej.

vy73
Radek
SP8-20-109
Edytowane przez Konto ukryte dnia 07/04/2008 18:33
 
SQ8GHY
Tak jak zaznaczyłem w regulaminie na czerwono, w temacie ma tylko być znak i plik też ma mieć znak.rozszerzenie. Tomek /Prezes SPDXC/ też wsomina że jeśli ktoś podaje w nazwie kategorii tylko, na przyklad SOAB CW - w takim wypadku jego log trafi do SOAB CW HP. Jeśli ktoś poda SOAB MIXED, jego log znajdzie sie w SOAB MIXED HP. Jeśli ktoś poda SOAB PHONE - log znajdzie sie w SOAB PHONE HP. Komisja nie bedzie oceniac, czy log ma trafic do LP czy do HP na podstawie np. opisu sprzetu, komenatrza czy np. na podstawie wiedzy o tym, ze ktoś zawsze pracowal i pracuje tylko Low Power. Wszystkie te sprawy nie maja znaczenia. Uczestnik powinien podac HP lub LP w kategorii. Jeśli brakuje wskazania mocy w nazwie kategorii, log trafia zawsze do HIGH POWER.

Otrzymane dzienniki za SP DX Contest 2008
http://www.spdxco...php?k=rcvd
Edytowane przez SQ8GHY dnia 07/04/2008 22:21
Pozdrawiam
Łukasz
--
Zapraszam do Klubu SP8KAF
 
http://sp8kaf.com
SQ8GHY
Wszystko masz ładnie opisane w regulaminie zawodów:

Punktację za przeprowadzone nasłuchy, mnożniki oraz wynik końcowy oblicza się tak samo jak dla nadawców. Zarówno stacja polska jak i zagraniczna może być wykazana w logu tylko jeden raz na danym paśmie i daną emisją z wyjątkiem sytuacji kiedy jedna ze stacji daje nowy mnożnik.

9. Wynik końcowy: Suma punktów za QSO ze wszystkich pasm pomnożona przez sumę mnożników ze wszystkich pasm.


Pozdrawiam
Łukasz
--
Zapraszam do Klubu SP8KAF
 
http://sp8kaf.com
SQ8GHY
Zgłoszone wyniki na listę 3830 do 08.04.2008
http://lists.cont...00363.html
Pozdrawiam
Łukasz
--
Zapraszam do Klubu SP8KAF
 
http://sp8kaf.com
SQ8GHY
SP8-20-107 napisał/a:

Drogi Adminie - co to jest "MNOŻNIK" ?. Powiedzmy że zrobiłem 60 nasłuchów - co przez co mam pomnożyć - przepraszam że moje pytanie może być banalne - ale z opisu nic nie wynika ? Jak dla mnie mam 60 punktów - a czytam Wasze posty i widzę 100 tyś, 20 tyś 3 tyś. Podajcie nowicjuszowi jak się to wylicza prostym wzorem. Chyba mogę tego nie wiedzieć skoro robiłem to pierwszy raz ? Od kogo mam się tego dowiedzieć jak nie od Was.

PS: czy chodzi o to, że mam pomnożyć 60 x 60 (bo powiedzmy wszystkie kraje były krajami europejskimi ?)


Nie ma sprawy Marku, pytaj śmiało.

Mnożnikiem są kraje według aktualnej listy DXCC.
Jeśli "zrobiłeś SWL" tylko z EU to każdy poprawny nasłuch to jeden punkt.
Jeśli wyszło Ci np. 60 DXCC to mamy 60 SWL x 60DXCC = 3600 pkt.

Punktacją się nie przejmuj bo w różnych kategoriach będą różne wyniki. Możesz zobaczyć ile punktów miało pierwsze miejsce w 2007 roku.
http://www.spdxco...p?k=POLAND SWL MIXED to Twoja kategoria.
Pozdrawiam
Łukasz
--
Zapraszam do Klubu SP8KAF
 
http://sp8kaf.com
Konto ukryte
SQ8GHY napisał/a:
Nie ma sprawy Marku, pytaj śmiało.

Mnożnikiem są kraje według aktualnej listy DXCC.


Należy jeszcze zaznaczyć że mnożniki według DXCC należy obliczyć oddzielnie na każdym paśmie.
Czyli jeżeli kolega uzyskał mnożnik na paśmie 80m = 10, na 40m = 5 , to sumę wszystkich zdobytych punktów należy pomnożyć poprzez sumę mnożników z wszystkich pasm, w tym wypadku 15.

Radek
 
Konto ukryte
SP8-20-107 napisał/a:
Czyli dobrze kombinowałem Smile

To jeszcze jedno "Zarówno stacja polska jak i zagraniczna może być wykazana w logu tylko jeden raz na danym paśmie i daną emisją z wyjątkiem sytuacji kiedy jedna ze stacji daje nowy mnożnik" - kiedy wystąpi taka sytuacja żę jedna ze stacji da nowy mnożnik ?


Rozpatrzmy taki przykład, oba QSO miały miejsce na tym samym paśmie:
QSO1: SP8XXX LZ1Y
QSO2: SP8XXX W8SP

Powtórzony znak to SP8XXX (przykład), za pierwszym QSO załóżmy że mieliśmy już wcześniej zaliczoną Bułgarię (LZ) więc to QSO nie daje nam mnożnika tylko punkty, QSO2 tej samej stacji SP8XXX z USA (W8) jako że jest to nowy kraj (DXCC) i nigdzie wcześniej nie był wykazywany w logu na tym paśmie daje nam mimo powtórzenia stacji polskiej dodatkowy mnożnik.


Radek
SP8-20-109
 
SQ8MZW
SP8-20-107 napisał/a:
Smile Radku - może wyślę Ci swój plik i mi to policzysz Smile - teraz to już całkiem zgłupiałem - chodzi mi o ten podział przy 80, 40 metrach. W regulaminie nie ma informacji o tym że jest to w jakiś specjalny sposób rozdzielane.

A tak na marginesie - czy to nie jest odpowiedni moment aby stworzyć gdzieś dział na temat uczestnictwa w zawodach ?. Zobaczcie że jest kilka nowych osób - takich jak ja, które nie maja zielonego pojęcia o np: programach logujących w zawodach, plikach o rożnego rodzaju końcówkach, które trzeba wysłać, obliczaniu punktów etc. owszem można było by to załatwić np. w klubie - ale jak Wiemy - z takowym są problemy.


Bardzo mi się ten pomysł podoba.
Smile
zwłaszcza, że jak dobrze pójdzie to w maju będę miał już na czym słuchaćWink
Edytowane przez SQ8MZW dnia 08/04/2008 21:23
SQ8MZW
SP8-20-103
Maciej Zwierzchowski
dlastudenta.pl/photos/dlamaturzysty/pwr.jpg
 
Konto ukryte
SP8-20-107 napisał/a:
Smile Radku - może wyślę Ci swój plik i mi to policzysz Smile - teraz to już całkiem zgłupiałem


OK da się zrobić powiedz jeszcze tylko w jakim formacie pliku masz swój Log?


chodzi mi o ten podział przy 80, 40 metrach. W regulaminie nie ma informacji o tym że jest to w jakiś specjalny sposób rozdzielane.


a właśnie że jest -->

cytuję

8. Mnożnik:
* dla stacji polskich: kraje wg aktualnej listy DXCC bez SP liczone oddzielnie na każdym paśmie i niezależnie od rodzaju emisji;
 
SQ8GHY
Zawody krótkofalarskie:
http://sp8-ral.co...php?did=90

Inny ciekawy materiał pokazuje jak sobie radzić z brakiem snu podczas zawodów. Niektóre międzynarodowe zawody trwają 48h, więc taka lektura jest jak znalazł dla osób które planują taki start w przyszłości:
http://sp8-ral.co...php?did=89

Co do programu to polecam N1MM którego sam używam do zawodów KF. http://pages.ctho...
Darmowy i ma manual po polsku...
Edytowane przez SQ8GHY dnia 08/04/2008 22:30
Pozdrawiam
Łukasz
--
Zapraszam do Klubu SP8KAF
 
http://sp8kaf.com
SQ8GHY
SP8-20-107 napisał/a:
A tak na marginesie - czy to nie jest odpowiedni moment aby stworzyć gdzieś dział na temat uczestnictwa w zawodach ?. Zobaczcie że jest kilka nowych osób - takich jak ja, które nie maja zielonego pojęcia o np: programach logujących w zawodach, plikach o rożnego rodzaju końcówkach, które trzeba wysłać, obliczaniu punktów etc. owszem można było by to załatwić np. w klubie - ale jak Wiemy - z takowym są problemy.


Jak widzisz wyżej takie materiały istnieją. Mamy też miejsce na forum na tematy związane z zawodami.
Jednak proszę unikać dyskusji nie związanych z tematem w którym piszemy posty, w innych przypadkach proszę zakładać nowe. Jeśli będziemy mieli porządek na forum, to łatwiej będzie odszukać w przyszłości odpowiedni temat.
Pozdrawiam
Łukasz
--
Zapraszam do Klubu SP8KAF
 
http://sp8kaf.com
SQ8GHY
Już w ten weekend na zjeździe SPDXC zostaną ogłoszone oficjalne wyniki zawodów.
Pozdrawiam
Łukasz
--
Zapraszam do Klubu SP8KAF
 
http://sp8kaf.com
SQ8GHY
Nam trochę obcięło QSO... wynik taki sobie. Frown
Pozdrawiam
Łukasz
--
Zapraszam do Klubu SP8KAF
 
http://sp8kaf.com
Przejdź do forum:
Wygenerowano w sekund: 1.88
17,737,737 unikalne wizyty