Strona główna PZK
Logowanie
Login

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnio na forum
Ostatnie artykuły
Shoutbox
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.

SQ8MZW
[off] 03/01/2023 13:54
Dzień Dobry Jeśli ktoś ma kontakt z SP8DXO proszę o info lub prośba o kontakt ze mną. sq8mzw@gmail.com lub telefonicznie. Dziekuję Maciek

sp7wme
[off] 12/11/2022 19:17
zapraszam na testy lacznosci sp-emcom pzk, kazdy poniedzialek 20.00-20.30 czasu lokalnego na 3,760 vy 73 de SP7WME

sp7wme
[off] 11/11/2022 09:53
witam :-) w dn. 07.05.2022 SP5OSP napisal:"dawne SP EMCOM PZK sie rozsypalo i nie istnieje" - mowiac delikatnie - sklamal, a jakim celu? chyba wiem ... w dodatku umiescil tego fejka na stron

SP5OSP
[off] 07/05/2022 19:27
Witajcie. Moja uwaga do komunikatu radiowego z dnia 05-05-2022. Ćwiczenia organizowała grupa EmCom Polska !! Dawne SP EmCom się rozsypało i nie istnieje. 73!

sp8iap
[off] 10/11/2021 17:57
poszukuje kogos kto ma do sprzedania TS 830S lub Ts53O S prosze o info ...

Archiwum
Aktualnie online
Gości online: 1

Userów online: 0

Łącznie userów: 389
Najnowszy user: SQ8MK
Facebook Like

Nawigacja
Opłaty za pozwolenia i inne - wyjaśnienia UKE
Kolega Andrzej SP8LBK nadesłał następujący materiał:
UKE - Wyjaśnienia, interpretacje.

1. Opłaty skarbowe - zmiana konta (informacja z dnia 2008-01-15).

Zgodnie z art. 6 ust 1, pkt 3 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635) z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej określonej w załączniku do ustawy (cz. III poz. 44),
w wysokości: 82,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote).
Opłatę skarbową należy wpłacać:
bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

lub gotówką w kasie:
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa - Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90; 01-003 Warszawa

lub w znakach skarbowych:

Zapłata należnej opłaty skarbowej do dnia 31 grudnia 2008 r. może być dokonywana także nabytymi i niewykorzystanymi przed dniem 1 stycznia 2007 r. znakami opłaty skarbowej o odpowiedniej wartości, których wzór został określony w przepisach obowiązujących od dnia 1 lutego do dnia 31 grudnia 2006 r., zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.07.128.883).
Pozdrawiam
Warszawa, dnia 2008-01-15.
Marek Ambroziak -sp5iyi
inspektor UKE

2. Ponowne uzyskanie pozwolenia.
W przepisach wykonawczych do Prawa telekomunikacyjnego w postaci rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów pozwoleń w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. Nr 169, poz. 1774), jednym z istotnych zapisów był ograniczony okres ważności pozwoleń radioamatorskich - do 10 lat.
Minister Infrastruktury określił zasady nieodpłatnej wymiany zezwoleń wydanych wcześniej na czas nieokreślony na zgodne z rozporządzeniem pozwolenia .

W § 12 ust. 1 był podany okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia na wymianę zezwoleń wydanych na czas nieokreślony - wymiana na zgodne z rozporządzeniem pozwolenie nie podlegała opłacie skarbowej. Okres złożenia wniosku o wymianę minął 16 sierpnia 2005.

Po 16 sierpnia 2005 r. zezwolenia nie są już wymieniane i nie upoważniają do używania radiostacji amatorskich.

Ci, którzy w okresie do 16 sierpnia 2005r nie skorzystali z możliwości wymiany zezwoleń, mogą w dowolnym terminie wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie pozwolenia z wcześniej przydzielonym znakiem wywoławczym, pamiętając o konieczności spełnienia wymagań ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) i już nowego, obowiązującego od 3 września 2005 r Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. - w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. Nr 168, poz. 1408).

Aby uzyskać pozwolenie należy posiadać świadectwo operatora radiowego (CEPT) odpowiedniej klasy dla wnioskowanej kategorii pozwolenia, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. - w sprawie świadectw operatora radiowego (Dz.U. Nr 168, poz. 1407) lub świadectwo zagraniczne zgodne z zaleceniem CEPT T/R 61-02 (HAREC).


W przepisach przejściowych rozporządzenia z 29 sierpnia 2005 r.- w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych jest zapis (w § 26. ust 1 pkt 5) o możliwości wymiany wcześniej uzyskanych świadectw uzdolnienia i innych dokumentów ( np. Uprawnienia operatorskie ) uprawniających do obsługi urządzeń radiowych w radiokomunikacyjnej służbie amatorskiej na odpowiednie określone w rozporządzeniu świadectwa operatora urządzeń radiowych.


Należy wypełnić formularz wniosku (przesyłam w załączeniu) i po dokonaniu wpłaty kwoty 12,50 zł za wymianę św. klasy A lub odpowiednio 10 zł za wymianę świadectwa klasy B, na konto UKE (jak na odwrocie formularza) wniosek z wymienianym świadectwem uzdolnienia lub uprawnieniem radiooperatorskim, dowodem wpłaty należnej kwoty, oraz znakiem skarbowym za 5 zł proszę przesłać na adres podany w nagłówku wniosku.


Świadectwa uzdolnienia do roku 1968 wydawane były przez Komisje egzaminacyjne PZK działające przy ZG PZK lub oddziałach wojewódzkich PZK, które to z mocy rozporządzeń M.Ł. z 1959 r. i 1964 r., egzaminowały i wydawały świadectwa uzdolnienia. Od 1969 r. czynności te z mocy rozporządzeń M.Ł. z 1968 r. i 1986 powierzono Inspektoratom Okręgowym PIR. Świadectwa powinny być w posiadaniu osób je uzyskujących, od 1969 roku świadectwa wydawane były dla zdających często za pośrednictwem PZK, LOK lub ZHP w zależności od przynależności organizacyjnej. W razie zagubienia świadectwa można zwrócić się do OO UKE, jeżeli znajdują się w posiadaniu Urzędu mogą być udostępnione zainteresowanym. Niemożliwe jest wydanie nowego świadectwa na podstawie wiedzy o jego posiadaniu, a jedynie można wymienić posiadane wcześniej świadectwo na zgodne z CEPT.

W przypadku braku świadectwa jedyną drogą ponownego uzyskania pozwolenia będzie przystąpienie do egzaminu.

Po wymianie wysyłamy świadectwo na adres wskazany we wniosku listem poleconym.

Po czym należy wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie pozwolenia do właściwego względem zamieszkania wnioskodawcy Oddziału Okręgowego Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Adresy i kontakty do OO UKE. Informacje ogólne na temat świadectw i pozwoleń radioamatorskich znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UKE

Marek Ambroziak sp5iyi
tel. 022/53-49-180
M.Ambroziak@uke.gov.plPliki do pobrania:

1. Wniosek o wydanie-wymianę świadectwa UKE.RTF (zmiana 2007-11-08)
2. Wniosek o wydanie-zmianę pozwolenia UKE.RTF (zmiana 2008-01-15)
3. Wniosek o wydanie-wymianę świadectwa UKE.PDF (zmiana 2007-11-08)
4. Wniosek o wydanie-zmianę pozwolenia UKE.PDF (zmiana 2008-01-15)


3. Sprawa zwolnień z opłaty skarbowej.
Prawo do zwolnienia z opłat skarbowych przy wydawaniu Pozwoleń radiowych (praca stacji okolicznościowych, pozwolenia na przemienniki, itp.) przysługuje jednostkom będącym w strukturze PZK. To Oddziały Terenowe (OT PZK) i Kluby P, Y, Z i K. Jest jeden warunek, a mianowicie na wniosku o wydanie Pozwolenia musi być podpis i pieczęć Prezesa OT, do którego klub należy. To jest uwarunkowane zgłoszeniem klubu w OT i przynajmniej 3 osobową reprezentacją PZK we władzach klubu.

PZK jako Organizacja PP (Pożytku Publicznego) zgodnie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z dnia 29 maja 2003 r.) ma prawo do korzystania ze zwolnień z opłaty skarbowej. Precyzuje to art. 8 pkt. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.).

Art. 24. ust 1. Organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od:
1) podatku dochodowego od osób prawnych,
2) podatku od nieruchomości,
3) podatku od czynności cywilnoprawnych,
4) opłaty skarbowej,
5) opłat sądowych
- w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.


USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn.) Art. 8. Zwalnia się od opłaty skarbowej:
4)organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Z tego przywileju mogą korzystać kluby zrzeszone w PZK (Y.. Z... lub też K..). Występując z wnioskiem o pozwolenie lub zmianę pozwolenia (znaki okolicznościowe lub kontestowe) należy dołączyć zaświadczenie lub poświadczyć na wniosku podpisem i pieczęcią OT przynależność do PZK podając nr KRS 000088401 z podaniem inf.
Nieodpłatna działalność OPP jest zapisana w KRS w dziale 3, rubryka 4, pkt 2, ppkt. 2, 10 i 11.

4. Zasady wydawania znaków wywoławczych.

Sposób wykorzystania znaków wywoławczych określają administracje łączności i przekazują te informacje do ITU. Alfabetyczny wykaz znaków wywoławczych publikowany jest w urzędowym Biuletynie ITU.
Zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym znaki dla polskich stacji amatorskich mają postać XX(0-9)YYYY gdzie,
r6; XX r11; prefiks składający się 2 liter lub kombinacji cyfry i litery,
r6; (0-9) r11; cyfry 1-9 są to numery okręgów,
r6; YYYY- sufiks składający się z maksimum z 4 znaków pisarskich z czego ostatni musi być literą.

Znaki polskich stacji amatorskich zależnie od przeznaczenia składają się z:

r6; prefiksu SP, SQ cyfry 1-9 (oznaczającej numer okręgu) sufiks 1-3 litery - znaki przeznaczone dla stacji amatorskich indywidualnych i klubowych.
z zastrzeżeniem, że znaki stacji klubowych składają się z prefiksu SP i z trzyliterowego sufiksu, z których pierwsza może być K, P, Y lub Z. Wyjątkiem są znaki przydzielane dla centralnej stacji Polskiego Związku Krótkofalowców SP0PZK czy klubów ogólnopolskich zrzeszonych w PZK, np. SP0DXC, SP0OTC.
r6; prefiksu SO cyfry 1-9 (oznaczającej numer okręgu) sufiks 2-3 litery - znaki przeznaczone dla zagranicznych stacji pracujących z terytorium Polski.
r6; prefiksu SR cyfry 1-9 (oznaczającej numer okręgu) lub 0, sufiks 1,2 lub 3 litery -znaki przeznaczone dla stacji bezobsługowych ( przemienników analogowych lub cyfrowych, radiolatarni )
r6; prefiksu HF, SN, SP, SQ, 3Z cyfry 0-9 i czterech znaków pisarskich z których ostatni musi być literą - znaki stacji okolicznościowych (wydawane na okres do 3 miesięcy), wyjątek r11; po prefiksie HF nie może być cyfra 0,
r6; prefiksu HF, SN, SO cyfry 1-9 (oznaczającej numer okręgu) sufiks jedna litera - znaki przeznaczone dla stacji kontestowych ( używanych wyłącznie w zawodach lub konkursach krótkofalarskich) ,
r6; prefiksu HF cyfra 0 sufiks 2 lub 3 litery - znaki przeznaczone dla stacji pracujących z Polskiej Stacji Antarktycznej r11; Wyspa Króla Jerzego,

Znaki okolicznościowe i kontestowe przydzielane są osobie, która posiada pozwolenie radioamatorskie i wystąpi z wnioskiem do właściwej względem zamieszkania Delegatury UKE. Przydział znaków o których mowa powyżej realizowany jest poprzez wydanie decyzji zmieniającej pozwolenie w zakresie przydzielonego znaku wywoławczego r11; w posiadanym przez wnioskodawcę pozwoleniu radiowym, wydanej na podstawie art. 155 § 1 K.p.a. Wniosek w sprawie należy składać do właściwej terytorialnie delegatury UKE. Decyzja w sprawie powyższej zwolniona jest z opłaty skarbowej.
Obszar okręgów wywoławczych:

1 - województwo Zachodnio-Pomorskie
2 - województwo Kujawsko-Pomorskie i Pomorskie
3 - województwo Lubuskie i Wielkopolskie
4 - województwo Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie
5 - województwo Mazowieckie
6 - województwo Dolnośląskie i Opolskie
7 - województwo Łódzkie i Świętokrzyskie
8 - województwo Lubelskie i Podkarpackie
9 - województwo Małopolskie i Śląskie

Znaki wywoławcze mogą być łamane ( / ) przez litery "p", "m", "mm" lub "am" podczas pracy stacji w następujących sytuacjach:
/p - stacje przenośne
/m - z pojazdów kołowych lub jednostek pływających po wodach terytorialnych RP
/mm - z jednostek pływających poza wodami terytorialnymi RP
/am - ze statków powietrznych


Tekst z www.pzk.org.pl
Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.16
17,470,147 unikalne wizyty