Strona główna PZK
Logowanie
Login

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnio na forum
Ostatnie artykuły
Shoutbox
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.

SP8IZA
[off] 01/07/2021 08:24
Poszukujemy kogoś kto jest wstanie pomóc z przywróceniem świetności anteny GP3 od SP7GXP Antena stoi u naszego niepełnosprawnego kolegi Seweryna SQ8SEV w Borowej koło Dęblina. Kontakt sq8sev@wp.eu

sq7ai
[off] 28/02/2021 12:04
SP7CPT SK W dniu wczorajszym zmarł janowski nestor Józef Skrzypa SP7CPT. Msza żałobna w Janowie Lubelskim w kościele pw. Jana Chrzciciela dnia 2 marca 2021 o godzinie 13.

sp8mar
[off] 21/02/2021 11:47
Znowu niemiła wiadomość SQ5CJB SK Kolega z klubu sp5kjz -Łuków. Znany ze zjazdów w Woli Okrzejskiej, radioamator.Duży Ben.Cześć Jego pamięci

[A] sp8ab
[off] 20/08/2020 21:48
Jeszcze raz zapraszam na Walne Zebranie Członków OT20, 23 sierpnia w Tarle. Będą karty QSL

UY3WX
[off] 13/08/2020 08:36
Dzinki, Marianie,sp7moq za e-maile.

Archiwum
Aktualnie online
Gości online: 1

Userów online: 0

Łącznie userów: 374
Najnowszy user: sp8azl
Facebook Like

Nawigacja
"Lubelski Maraton UKF 2011"

Regulamin zawodów Lubelski Maraton UKF 2012

Zatwierdzony uchwałą Nr 1/11/2011 Zarządu OT PZK w Lublinie

w dniu 29 listopada 2011 roku

  

1. Cel zawodów:

 

Zwiększenie aktywności indywidualnych i klubowych stacji amatorskich w paśmie 2m, podnoszenie umiejętności operatorskich, popularyzacja zawodów krótkofalarskich, zwiększenie aktywności stacji w OT 20.

Organizatorem zawodów jest Lubelski Oddział Terenowy PZK

W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy posiadacze pozwoleń radiowych    z Polski i innych krajów (stacje indywidualne i klubowe) oraz nasłuchowcy.

  

2. Komisja zawodów

 

Za prawidłową realizację zawodów odpowiedzialny jest następujący zespół:

SQ8JCB - Mariusz Ciszak, Przewodniczący Komisji Zawodów

SP8DHJ - Henryk Żurański (Członek Komisji Zawodów)

SP8MMW - Andrzej Stompór (Członek Komisji Zawodów)

SP8WQX - Administrator techniczny programu obliczającego wyniki zawodów.

 

3. Terminy zawodów

 

Ustala się następujące terminy poszczególnych tur zawodów w roku 2012:

 

Tura zawodów

Dzień i miesiąc

Godziny wg LT

I

7 stycznia

18:00 - 19:00

II

11 lutego

18:00 - 19:00

III

10 marca

18:00 - 19:00

IV

14 kwietnia

18:00 - 19:00

V

12 maja

18:00 - 19:00

VI

9 czerwca

18:00 - 19:00

VII

14 lipca

18:00 - 19:00

VIII

11 sierpnia

18:00 - 19:00

IX

8 września

18:00 - 19:00

X

13 października

18:00 - 19:00

XI

10 listopada

18:00 - 19:00

XII

8 grudnia

18:00 - 19:00

 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem i ścisłego przestrzegania wszystkich jego postanowień. Wynik osiągnięty przez każdego uczestnika podany zostaje w rozliczeniu szczegółowym, włącznie z informacją o ewentualnych przyczynach nie zaliczenia każdego takiego QSO.

 

4. Znaki wywoławcze

 

4.1.   Stacje pracują pod znakiem zgodnym z aktualnie posiadanym ważnym pozwoleniem
radiowym. W zawodach dopuszcza się łamanie znaków wywoławczych operatora przez
„p", „m" lub cyfrę okręgu, ale nie jest to obowiązkiem. Stacje QRP obowiązuje zakaz
łamania swoich znaków wywoławczych przez kod   „QRP". Jeśli stacja używa znaku
łamanego w czasie trwania tury to taki sam znak musi być użyty w logu zawodów.

 

4.2.   Uczestnicy zawodów mogą pracować w zawodach pod znakami okolicznościowymi
lub kontestowymi zgodnie z posiadanym pozwoleniem radiowym, jednak pozwolenia
radiowe na używanie różnych znaków (okolicznościowych, kontestowych) oraz znaki
„łamane" muszą dotyczyć tej samej osoby/operatora lub klubu.

 

4.3.   W zawodach    LM UKF 2012 punktacja obliczana jest dla znaków wywoławczych
używanych w zawodach. Uczestnik może wnioskować o punktację dla jednego znaku na
cały rok, ale w takim przypadku musi złożyć oświadczenie zgodnie z p. 12.5   regulaminu
i dokonać cesji punktów na własny znak.  Jeśli nie złoży oświadczenia i nie dokona cesji
punktów wówczas będzie klasyfikowany zgodnie ze znakiem pod jakim pracował w danej
turze.

 

4.4.   W   przypadku   pracy   w   zawodach   stacji   klubowej   konieczne   jest   podanie
znaków/znaku operatora tej stacji w logu zawodów.

 

 

  

5. Pasmo i emisje

 

2m / FM (145200 - 145575 kHz) kanały simpleksowe. Łączności przez przemienniki nie są zaliczane.   Wywołanie: "Wywołanie w zawodach Lubelski Maraton UKF"

 

  

6. Łączności

 

6.1.       Każda stacja może w zawodach emitować tylko jeden sygnał.

6.2.       Z każdą stacją można przeprowadzić tylko jedno punktowane QSO.

6.3.       Łączności muszą być logowane w czasie wg standardu LT (czas lokalny w Polsce).

6.4.       Używanie telefonów, radiotelefonów, Internetu itp. do aranżowania łączności podczas
trwania zawodów jest niedozwolone.

6.5.       W czasie jednej tury uczestnik może pracować tylko pod jednym znakiem wywoławczym.

6.6.       Nie dopuszcza się zmiany lokalizacji (lokatora) stacji w trakcie jednej tury zawodów.

 

 

 

 

7. Kategorie uczestnictwa w zawodach

 

A - nadawcy - stacje indywidualne i klubowe, ze stałego i terenowego QTH

N - stacje nasłuchowe

L- log do kontroli

 

W danej turze miesięcznej uczestnik może być klasyfikowany tylko w jednej kategorii.

 

8. Wymiana grup kontrolnych

 

Nadawcy wymieniają grupy kontrolne, na które składają się:

raport RS + kolejny numer łączności rozpoczynając od 01 + lokator z którego stacja pracuje w zawodach. Przykład grupy kontrolnej: 59 01 KO1 IGF . Nasłuchowców obowiązuje odbiór znaku stacji nadającej korespondencję, znaku korespondenta do którego nadawana jest korespondencja i pełnej nadanej grupy kontrolnej. Odebrany znak można wykazać w dzienniku SWL tylko jeden raz.

 

 

9. Punktacja

Punkty za łączności obliczane są według zasady 1 km = 1 punkt. Łączność ze stacją z tego samego lokatora daje 3 punkty Kategoria N: 1 nasłuch = 1 punkt

 

 

10.      Punktacja w zawodach

 

Wynik zawodów w każdej turze równy jest sumie uzyskanych punktów, zgodnie z zasadą 1km = 1 punkt, z zastrzeżeniem punktacji za QSO z tego samego lokatora (3 punkty).

 

 

11.      Miejsce uzyskane w danej turze zawodów

 

Stacja, która uzyska najwyższy wynik sumaryczny wyrażony w kilometrach w danej turze zawodów zajmie pierwsze miejsce w tej turze i otrzymuje 100 (sto) punktów. Stacja na drugim miejscu otrzymuje 99 punktów, na trzecim 98 punktów, itd.

 

 

12.      Miejsce uzyskane w zawodach za cały rok 2012

 

12.1.   Wynik końcowy zawodów za rok obliczany jest jako suma punktów za miejsca uzyskane we wszystkich turach,   w których uczestnik brał udział.. Miejsca zawodników są obliczane po każdej turze zawodów.

 

12.2.   Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w rozliczeniu rocznym wynosi 1200 (tysiąc
dwieście). Sytuacja taka może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy ten sam uczestnik uzyska
pierwsze miejsce w każdej z dwunastu tur zaliczanych do wyniku końcowego.

 

12.3.   Do obliczania wyników  zaliczane są tylko bezbłędne QSO.  Za bezbłędne QSO uważa się
łączność, wykazaną w logach identycznie przez obu korespondentów co do znaków wywoławczych i
grup kontrolnych, a różnica czasów QSO   w obu logach nie przekracza 5 minut. W przypadku
niezgodności  w dzienniku zawodów QSO traktowane jest jako błędne i  obie stacje otrzymują po
0(zero) punktów.

 

12.4.   Jeśli uczestnik wykaże w kilku kolejnych QSO ten sam nr QSO  w grupie kontrolnej,  to do
punktacji i wyników będzie brana tylko pierwsza chronologicznie łączność zawierającą ten numer
kolejny. Pozostałe QSO zawierające ten sam numer kolejny będą traktowane jako błędne i nie będą
zaliczane do punktacji obu korespondentom (zero punktów za błędne QSO).

 

12.5.  Jeżeli uczestnik używa w zawodach znaku okolicznościowego, zgodnie z    §12 w
związku z      §16 Zarządzenia Nr 32 Prezesa UKE z dnia 13 października 2011 roku i chce
być   klasyfikowany   łącznie  pod   swoim   „stałym"   znakiem,   winien   dołączyć   do   logu
oświadczenie o następującej treści: 

 

Oświadczam, iż   w zawodach LM UKF 2012 w turze
rozgrywanej w dniu   
....  2012 roku pracowałam/'em pod znakiem okolicznościowym
[znak]......    i zgłaszam, aby wyniki z tej tury   doliczyć do wyników z poprzednich tur,   w których pracowałam!em pod znakiem [znak]....... 

 

Brak oświadczenia oznacza, iż praca pod znakiem okolicznościowym będzie liczona oddzielnie do punktacji oraz zajętego miejsca. Po złożeniu oświadczenia uczestnik    winien użyć opcji „Cesja punktów" znajdującej się w module na stronie WWW i przekazać punkty na swój  stały znak.  Cesje punktów  są realizowane po zakończeniu rozliczania danej tury i mogą być dokonywane wyłącznie przez tego samego operatora,     pracującego w zawodach pod znakiem okolicznościowym   lub łamanym na rzecz własnego stałego znaku wywoławczego.

 

12.6.  Za bezbłędny nasłuch SWL uważa się nasłuch, podczas którego zostanie poprawnie
odebrany znak stacji i grupa kontrolna. Stacja może być wykazana w dzienniku tylko jeden
raz.

 

12.7.  Wynik obliczany jest przy użyciu specjalistycznego modułu znajdującego się na
stronie www.pzk.lublin.pl/lmukf/zawody.php

 

13. Dzienniki zawodów

 

13.1.      Przesłanie dziennika zawodów do organizatora zawodów jest równoznaczne z oświadczeniem
uczestnika, iż uczestnik zapoznał się z regulaminem zawodów oraz pracował w zawodach zgodnie z
postanowieniami regulaminu i warunkami posiadanego pozwolenia radiowego.

 

13.2.      Logi za LM-UKF przyjmowane są w ciągu 7 dni od zakończenia zawodów za pośrednictwem
portalu  http://www.pzk.lublin.pl   
(instrukcja    korzystania    z    modułu    po    kliknięciu    na: http://www.pzk.lublin.pl/viewpage.php?pageid=77 ) po wcześniejszym zarejestrowaniu się przez
każdego uczestnika. Czynność rejestracji dokonywana jest tylko raz dla danego znaku na dany rok
kalendarzowy. Po rejestracji możliwe będzie przesyłanie logów.  Usunięcie bezczynnego konta na
WWW następuje automatycznie po 365 dniach nieaktywności konta. Po tym czasie konieczna będzie ponowna rejestracja. Do rejestracji na stronie należy użyć WYŁĄCZNIE swojego znaku.

 

Uwaga!

W przypadku gdy uczestnik używa w zawodach znaku specjalnego (okolicznościowego) oraz znaku „stałego", konieczna jest dodatkowa rejestracja dla tego znaku w celu załadowania danego logu. Moduł na stronie WWW przyjmuje log tylko raz, dlatego należy DOKŁADNIE sprawdzić log przed jego załadowaniem. Programy logujące generują prawidłowo logi. Nieumiejętna ingerencja w log lub zapisy logu prowadzi do częstych pomyłek. Pomyłki tego typu traktowane są jako błąd w sztuce operatorskiej i nie podlegają reklamacji.

 

13.3.  Po upływie 7 dni od zakończenia zawodów logi nie będą przyjmowane.

 

 

14. Wypełnianie dzienników

 

14.1 Dzienniki przyjmowane są wyłącznie w formacie Cabrillo. W pozycji „CATEGORY" nagłówka pliku Cabrillo należy używać wyłącznie podanych wyżej oznaczeń swojej grupy klasyfikacyjnej, czyli np.: A, N lub L Linia „CONTEST" nagłówka pliku Cabrillo powinna być jako druga od góry i zawierać nazwę LM-UKF

 

14.2.  Do logowania w zawodach polecamy świetny program DQR_Log, który można pobrać
z: strony Marka SP7DQR:   http://sp7dqr.waw.pl lub modułu PGA Logger

- Obowiązują wyłącznie logi wg standardu Cabrillo. Przed jego załadowaniem należy zwrócić baczną
uwagę na wygenerowany nagłówek i wszystkie zapisy poszczególnych łączności (przed załadowaniem
logu warto zapoznać się z instrukcją po naciśnięciu linku, Pomoc").

- Potwierdzenie przyjęcia logu potwierdzane jest natychmiast specjalnym komunikatem.

- Log za daną turę zawodów można nadesłać tylko raz, system nie przyjmie powtórnie nadesłanego
logu.

- brak logu skutkuje nie zaliczeniem QSO korespondentowi, który wykazał takie QSO w zawodach.

14.3.  Dopuszcza się, aby seniorzy i osoby nie posiadające dostępu do Internetu a biorący udział
w zawodach, przesłali dziennik zawodów w formie papierowej na adres Biura QSL OT 20:
Marek    Michałowski, Skr. Poczt. 20, 20-427 Lublin 7. Wysłane logi standardową drogą
pocztową na adres Biura QSL zostaną przygotowane w postaci elektronicznej i załadowane do
programu  obliczającego  wyniki zawodów  w  ciągu najpóźniej  24  godzin  od chwili ich
otrzymania. O terminie wysyłki logu decyduje data stempla pocztowego. Logi wysłane po
terminie 7 dni użyte zostaną w kategorii L.

 

15.  Sędziowanie

Obliczanie wyników odbywa się po wyznaczonym terminie przyjmowania logów, czyli po 7 dniach od chwili zakończenia zawodów przy pomocy specjalnego programu komputerowego, który sprawdza wykazane we wszystkich otrzymanych logach łączności. Do punktacji zaliczane są tylko bezbłędne łączności, zalogowane wg standardu LT (czas lokalny), z różnicą czasu nie przekraczającą 5 minut. Oznacza to, że obie korespondujące stacje muszą dbać o poprawność prowadzonego QSO, ponieważ jakikolwiek błąd w jednym lub drugim logu powoduje niezaliczenie danej łączności obu operatorom. Za wykazaną łączność niesprawdzalną tzn. w przypadku braku logu korespondenta lub nie wykazaną w logu korespondenta, otrzymuje się 0 (zero) punktów.

16.  Wyniki zawodów

Wyniki zawodów, w tym szczegółowe rozliczenie każdego uczestnika, będą publikowane na portalu http://www.pzk.lublin.pl/lmukf/zawody.php

17. Klasyfikacja Generalna

Punkty zdobywane w kolejnych miesięcznych turach są sumowane i prezentowane na bieżąco, narastająco w wierszu Klasyfikacja Roczna. Do Rocznej Klasyfikacji Generalnej zaliczane będą wszystkie wyniki osiągnięte przez uczestnika w ciągu całego roku.

18. Dyplomy i wyróżnienia.

18.1.   Zwycięzcy w    poszczególnych grupach    w Rocznej Klasyfikacji Generalnej
otrzymują tytuł „Mistrza Lubelskiego Maratonu UKF za  rok   2012   w kategorii ..."
oraz przyznane zostaną puchary lub grawertony i dyplomy.

Za miejsca 2 i 3 w poszczególnych grupach Rocznej Klasyfikacji Generalnej przyznane

będą tytuły „Wice mistrza Lubelskiego Maratonu UKF za rok   2012 w

kategorii ..." oraz będą wręczone dyplomy.

Każdy uczestnik, który weźmie udział w minimum dziewięciu turach, otrzyma dyplom

uczestnictwa.

18.2.   Wyróżnienia   w postaci grawertonów będą przyznawane   uczestnikom zawodów za
następując osiągnięcia w zawodach LM UKF 2012:

za najdalszą przeprowadzoną łączność w zawodach w km (otrzymują obaj korespondenci),

za największą ilość pierwszych miejsc zajętych przez uczestnika w roku 2012,

za największą ilość lokatorów, z jakich uczestnik pracował w zawodach w roku 2012

18.3.   Osoby fizyczne  zarówno biorące udział w zawodach jak i nie biorące  w nich udziału
oraz instytucje  mogą ufundować wyróżnienia w określonej kategorii innej niż opisane w p.
18.1 i 18.2.   Zgłoszenie wyróżnienia winno nastąpić do dnia 31.12.2012 roku za zawody
rozgrywane w 2012 roku.

19. Dyskwalifikacja

Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.

20. Uwagi końcowe

20.1.  Opinie i sugestie co do funkcjonowania systemu rozliczeń przyjmującego logi oraz
ASRZ (Automatycznego Systemu Rozliczania Zawodów) należy kierować do SP8WQX na
adres
wqx@o2.pl oraz do Komisji Zawodów.

20.2.  Decyzje komisji zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

20.3.   Organizator nie odpowiada za żadne szkody powstałe w związku z przygotowaniami do
zawodów jak i samym w nich udziale.

 

20.4.        Regulamin obowiązuje dla zawodów Lubelski Maraton UKF rozgrywanych w roku 2012 i
w tym czasie nie może być zmieniony. W latach następnych może być stosowany również  w
postaci nie zmienionej lub zmienionej na podstawie uchwały Zarządu Lubelskiego Oddziału
Terenowego PZK, podjętej nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego cykl zawodów.

20.5.        Zaleca się, aby przed wysyłaniem logu sprawdzić jego format przy pomocy funkcji "Testuj
log" na stronie zawodów lub dowolnego edytora (np. Notatnika).

20.6.        Zaleca się aby przed zawodami ustawić dokładnie czas zegara stacyjnego (np. z Internetu),
tak by uniknąć przekroczenia różnicy czasu  QSO ponad 5 minut.

Pytania kontrolne dla uczestników zawodów, przed wysianiem dzienników:

- Czy w pozycji CONTEST nagłówka Cabrillo wpisałeś właściwą nazwę zawodów?

Powinno być: LM-UKF.

- Czy w pozycji CALLSIGN nagłówka Cabrillo poprawnie wpisano znak wywoławczy, pod
którym uczestnik pracował w zawodach?

- Czy w pozycji CATEGORY nagłówka Cabrillo oznaczenie grupy klasyfikacyjnej
jest zgodne z regulaminowym standardem (litery A lub N lub L)?

- Czy czas wszystkich łączności jest wg standardu LT (czas lokalny)?

- Czy grupy kontrolne nadane i odebrane są standardowo zapisane i prawidłowo
wygenerowane?

- Czy na końcu logu jest zapis: END-OF-LOG:

Jeśli wszystko jest prawidłowo, log należy niezwłocznie przesłać za pośrednictwem modułu LM-UKF na portalu http://www.pzk.lublin.pl/lmukf/zawody.php

Wygenerowano w sekund: 0.13
17,144,881 unikalne wizyty