Strona główna PZK
Logowanie
Login

Hasło



Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnio na forum
Ostatnie artykuły
Shoutbox
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.

sp8lxe
[off] 22/12/2023 18:31
W dniu 20.12 zmał kolega Bolesław SP8IAP, pogrzeb odbędzie się 27 grudnias

sq7ai
[off] 12/12/2023 11:29
W niedziele 10 grudnia zmarł kolega Wiesław SP7DJD/SP8DJD. Pogrzeb w środę. Msza o 14:30 w Sanktuarium.

sq7ai
[off] 18/11/2023 13:40
Wczoraj uruchomiliśmy w Klubie SP8PJL pogodynke. Stacja działa na 144.950MHz

sp5smy
[off] 22/09/2023 09:00
Strony dla krótkofalowców. http://studiofxhtm
l.pl kontakt na stronie.

SP5OSP
[off] 13/07/2023 21:33
W dniu dzisiejszym po półrocznej przerwie ruszył przemiennik SR8LLB w Lubartowie. Przemiennik działa w sieci FM Poland: http://hamspirit.p
l/?p=2449 wiecej o FM Poland http://fm-poland.p
l:888

Archiwum
Aktualnie online
Gości online: 2

Userów online: 0

Łącznie userów: 406
Najnowszy user: UR5WK
FACEBOOK
LUBELSKI MARATON UKF 2016 - REGULAMIN
RegulaminTura ITura IITura IIITura IVTura VTura VI
Tura VIITura VIIITura IXTura XTura XITura XIIWyniki
roczne
Lubelski maraton UKF - 2015
Lubelski maraton UKF - 2017
Lubelski maraton UKF - 2018
Lubelski maraton UKF - 2019
Lubelski maraton UKF - 2020
Lubelski maraton UKF - 2021
Lubelski maraton UKF - 2022
Lubelski maraton UKF - 2023
Lubelski maraton UKF - 2024

 

Regulamin zawodów Lubelski Maraton UKF 2016

Zatwierdzony uchwałą nr 1/12/2015 Zarządu OT PZK w Lublinie w dniu 13.12.2015 roku

 1. Cel zawodów i organizator

Zwiększenie aktywności indywidualnych i klubowych stacji amatorskich w paśmie 2 m, podnoszenie umiejętności operatorskich, technicznych i popularyzacja zawodów krótkofalarskich.

Organizatorem zawodów jest Lubelski Oddział Terenowy PZK

W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy posiadacze pozwoleń radiowych z Polski i innych krajów (stacje indywidualne i klubowe) oraz nasłuchowcy.

 1. Komisja Zawodów

Za rozliczenie zawodów odpowiedzialna jest komisja w składzie:

Kol. Andrzej SP8AB

Kol. Tomek SP8UFT

Kol. Michalina SO8BMI

 1. Terminy zawodów

Ustala się następujące terminy poszczególnych tur zawodów w roku 2016 (druga sobota miesiąca):

Tura zawodów

Dzień i miesiąc

Godziny wg UTC

I

9 stycznia

16:00 – 17:00

II

13 lutego

16:00 – 17:00

III

12 marca

16:00 – 17:00

IV

9 kwietnia

16:00 – 17:00

V

14 maja

16:00 – 17:00

VI

11 czerwca

16:00 – 17:00

VII

9 lipca

16:00 – 17:00

VIII

13 sierpnia

16:00 – 17:00

IX

10 września

16:00 – 17:00

X

8 października

16:00 – 17:00

XI

12 listopada

16:00 – 17:00

XII

10 grudnia

16:00 – 17:00

 1. Znaki wywoławcze

4.1 Stacje pracują pod znakiem zgodnym z aktualnie posiadanym ważnym pozwoleniem radiowym. W zawodach dopuszcza się łamanie znaków wywoławczych operatora przez „p”, „m” lub cyfrę okręgu, ale nie jest zalecane. Jeśli stacja używa znaku łamanego w czasie trwania tury to taki sam znak musi być użyty w logu zawodów. Stacje QRP obowiązuje zakaz łamania swoich znaków wywoławczych przez kod „QRP.

4.2 Uczestnicy zawodów mogą pracować w zawodach pod znakami okolicznościowymi lub kontestowymi zgodnie z posiadanym pozwoleniem radiowym, jednak pozwolenia radiowe na używanie różnych znaków (okolicznościowych, kontestowych) oraz znaki „łamane” muszą dotyczyć tej samej osoby/operatora lub klubu.

4.3 W zawodach LM-UKF 2016 punktacja obliczana jest dla znaków wywoławczych, używanych w danej turze zawodów. W przypadku, gdy uczestnik pracujący w danej turze zawodów pod znakiem okolicznościowym lub kontestowym chce być klasyfikowany pod swoim stałym znakiem, wówczas w polu „SOAPBOX” logu winien zamieścić informację: „cesja na znak SP0xxx” gdzie SP0xxx oznacza znak pod którym chce być klasyfikowany lub do logu dołączyć oświadczenie o następującej treści:

Ja, [imię i nazwisko] pracowałem w dniu [data] w zawodach Lubelski Maraton UKF pod znakiem okolicznościowym/kontestowym [znak]. Proszę o doliczenie zdobytych punktów do wyników mojego stałego znaku [znak stały].

 1. Pasma i emisje

2m FM (145200 - 145575 kHz) kanały simpleksowe. Łączności przez przemienniki nie są zaliczane. Wywołanie: "Wywołanie w zawodach Lubelski Maraton UKF".

 1. Łączności

6.1 Każda stacja może w zawodach emitować tylko jeden sygnał.

6.2 Z każdą stacją można przeprowadzić tylko jedno punktowane QSO.

6.3 Łączności muszą być logowane w czasie wg standardu UTC (czas uniwersalny).

6.4 Używanie telefonów, radiotelefonów, Internetu itp. do aranżowania łączności podczas trwania zawodów jest niedozwolone.

6.5 W czasie jednej tury uczestnik może pracować tylko pod jednym znakiem wywoławczym i z jednej lokalizacji (lokatora). Nie dopuszcza się zmiany lokalizacji (lokatora) stacji w trakcie jednej tury zawodów.

 1. Kategorie uczestnictwa w zawodach

A – nadawcy – członkowie Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK (OT 20)

B – nadawcy – pozostałe stacje indywidualne i klubowe, ze stałego i terenowego QTH

N – stacje nasłuchowe

W danej turze miesięcznej uczestnik może być klasyfikowany tylko w jednej kategorii.

 1. Wymiana raportów

8.1 Kategoria „A”

Nadawcy należący do OT 20 PZK podają raport RS i grupę kontrolną, na którą składa się: litera „L” i lokator z którego stacja pracuje w zawodach.

Przykład raportu: 59 LKO11GF (stacja z OT 20).

8.2 Kategoria „B”

Nadawcy nie będący członkami OT 20, podają raport RS i grupę kontrolną, na którą składa się: kolejny numer łączności rozpoczynając od 01 i lokator z którego stacja pracuje w zawodach. Numer łączności może być jedno, dwu lub trzy cyfrowy.

Przykład raportu: 59 02KO11FA

8.3 Kategoria „N”

Nasłuchowców obowiązuje odbiór znaku stacji, raportu RS i pełnej nadanej grupy kontrolnej. Odebrany znak można wykazać w dzienniku tylko jeden raz.

 1. Dzienniki zawodów

9.1 Przesłanie dziennika zawodów do organizatora zawodów jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, iż uczestnik zapoznał się z regulaminem zawodów oraz pracował w zawodach zgodnie z postanowieniami regulaminu i warunkami posiadanego pozwolenia radiowego.

9.2 Dzienniki elektroniczne za LM-UKF (wyłącznie w formacie Cabrillo) należy wysłać na adres: lmukf2016@gmail.com. Plik dziennika winien być załącznikiem, a w temacie listu należy umieścić znak wywoławczy.

9.3 Dopuszcza się, aby seniorzy i osoby nie posiadające dostępu do Internetu a biorący udział w zawodach przesłali dziennik zawodów w formie papierowej na adres:

Andrzej Bojan
Tarło 14A
21-104 Niedźwiada

9.4 Dzienniki należy wysłać w ciągu 7 dni od zakończenia zawodów. O terminie wysyłki logu papierowego decyduje data stempla pocztowego.

9.5 Dzienniki nadesłane po upływie 7 dni od ukończenia zawodów, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, nie będą brane do klasyfikacji w danej turze i będą wykazane jako „Brak logów”.

 1. Wypełnianie dzienników

10.1 Dziennik elektroniczny w pozycji „CATEGORY” nagłówka pliku powinien mieć wyłącznie oznaczenie swojej grupy klasyfikacyjnej, czyli A, B lub N. Dzienniki w których kategoria nie będzie wpisana lub będzie niewłaściwa będą traktowane jako logi przesłane do kontroli „checklog”. Linia „CONTEST” nagłówka pliku powinna być jako druga od góry i zawierać nazwę LM-UKF. W polu „SOAPBOX” można wpisywać cesję punktów na znak, pod którym uczestnik chce być klasyfikowany.

10.2 Grupa kontrolna nadana i odebrana w logu powinna być pisana w sposób ciągły np. LKO11GF lub 01KO11FA a nie L KO11GF czy też 01 KO11FA. Plik dziennika powinien mieć nazwę znak.cbr lub znak.log ew. znak.txt, np.: sp8xxl.cbr, SP8XXL.log, SP8XXL.TXT.

10.3 Do logowania w zawodach polecamy program DQR_Log. Do wygenerowania logu w formacie CABRILLO z logu papierowego polecamy program Cabrillo_Generator. Oba programy można pobrać z: strony Marka SP7DQR: http://www.sp7dqr.pl/zawody.php.

 1. Punktacja w LM-UKF

11.1 Punkty za łączności obliczane są według zasady 1 km = 1 punkt.

Łączność ze stacją z tego samego lokatora daje 3 punkty

Łączność ze stacją członkiem OT 20 daje podwójną ilość punktów (ilość km x 2)

Nasłuchowców obowiązują te same zasady.

11.2 Brak logu od stacji wykazanej w logu uczestnika zawodów oznacza, iż punkty za QSO z tą stacją zostaną przyznane jedynie wtedy, gdy znak tej stacji zostanie wykazany także w co najmniej 3 logach przesłanych przez pozostałych uczestników zawodów.

11.3 Niezgodności w logach, takie jak błędnie zapisane znaki, niezgodne grupy kontrolne lub różnica czasu QSO przekraczająca 5 minut powodują niezaliczenie łączności obu uczestnikom zawodów.

 1. Wyniki zawodów

Wyniki zawodów, w tym szczegółowe rozliczenie każdego uczestnika, będą opublikowane na portalu: http://ot20.pzk.org.pl w ciągu 7 dni od upływu terminu przesyłania dzienników.

 1. Miejsce uzyskane w danej turze zawodów LM-UKF

13.1 Wynik zawodnika w każdej turze LM-UKF równy jest sumie uzyskanych punktów, zgodnie z zasadą określoną w punkcie 11.1.

13.2 W przypadku, gdy dwie lub więcej stacji w danej turze uzyskają taką samą ilość punktów wówczas stacje te klasyfikowane są na tym samym miejscu.

 1. Miejsce uzyskane w zawodach za cały rok 2016

14.1 Wynik końcowy zawodów za rok, obliczany jest jako suma punktów uzyskanych z 9 (dziewięciu) najlepszych tur, w których uczestnik brał udział. Miejsca zawodników w klasyfikacji rocznej są obliczane po każdej turze zawodów.

14.2 W przypadku gdy uczestnik zawodów, w ciągu roku kalendarzowego zostanie członkiem OT20 lub członkostwo utraci, w klasyfikacji rocznej zostanie ujęty w kategorii, z której najwięcej z wyników miesięcznych zostanie zaliczonych do klasyfikacji końcowej.

 1. Dyplomy i wyróżnienia.

15.1 Zwycięzcy w kategoriach A, B i N w Rocznej Klasyfikacji Generalnej otrzymują tytuł „Mistrza Lubelskiego Maratonu UKF za rok 2016 w kategorii …” oraz dyplomy i puchary lub grawertony.

15.2 Za miejsca 2 i 3 w poszczególnych kategoriach Rocznej Klasyfikacji Generalnej przyznane będą tytuły „Wicemistrza Lubelskiego Maratonu UKF za rok 2016 w kategorii …” oraz dyplomy.

15.3 Każdy uczestnik, który weźmie udział w minimum sześciu turach, otrzyma dyplom uczestnictwa.

15.4 Wyróżnienia w postaci grawertonów będą przyznawane uczestnikom zawodów za następujące osiągnięcia w zawodach LM-UKF 2016:

- za najdalszą przeprowadzoną łączność w zawodach w km (otrzymują obaj korespondenci),

- za największą ilość pierwszych miejsc zajętych przez uczestnika w roku 2016,

- za największą ilość lokatorów, z jakich uczestnik pracował w zawodach w roku 2016.

15.5 Nagrody w postaci pucharu lub grawertonu są przyznawane uczestnikom tylko w przypadku kiedy w danej kategorii wezmą udział co najmniej 3 stacje. Jeżeli w danej kategorii sklasyfikowana zostanie mniejsza ilość stacji, za 1 miejsce uczestnik otrzymuje tylko dyplom.

 1. Dyskwalifikacja

Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.

 1. Uwagi końcowe

17.1 Wyniki rozliczania każdej tury zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

17.2 W sprawach spornych, uzasadnione i udokumentowane reklamacje należy przesłać w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników za dana turę do Zarządu OT 20 PZK.

17.3 Zaleca się, aby przed wysyłaniem logu sprawdzić jego format przy pomocy dowolnego edytora (np. Notatnika).

17.4 Zaleca się aby przed zawodami ustawić dokładnie czas zegara stacyjnego (np. z Internetu) tak, by uniknąć przekroczenia różnicy czasu QSO ponad 5 minut.

 

Przykład dziennika w formacie Cabrillo

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: LM-UKF
CALLSIGN: SP8XXL
CATEGORY: A
LOCATOR: KO10CX
EMAIL: SP8XXL@GMAIL.COM
NAME: GRZEGORZ BRZĘCZYSZCZYKIEWICZ
ADDRESS: CHRZĄSZCZYRZEWOSZYCE 22
ADDRESS: 22-222 ŁĘKOŁODY
CREATED-BY: DQR_LOG V. 3.2.5 - (C) SP7DQR
SOAPBOX:
QSO: 144 FM 2016-05-10 1603 SP8XXL 59 LKO10CX SQ9OOO 59 02KN09DP
..
..
QSO: 144 FM 2016-05-10 1643 SP8XXL 59 LKO10CX SP8DDD 59 LKO11HF
END-OF-LOG:

Wygenerowano w sekund: 0.15
17,919,643 unikalne wizyty